Trusmi (Trust-Me) Renungan Harian 2 April 2018

2 April 2018

Waosan: Purwaning Dumadi 1:1-19 l Pamuji: KPJ. 27
Nats:
“Bumi banjur nuwuhake thethukulan, sawernaning tetuwuhan kang ana wijine lan sakehing wit-witan kang metokake woh kang isi wiji. Lan iku mau dipirsani Gusti Allah wus prayoga”(Ay. 12)

Ing tlatah Cirebon, wonten papan ingkang karan Desa Trusmi. Miturut cariyos rakyat, ing kala semana, ing abad 14, wonten papan ingkang tuwuh kathah tetanduran. Lajeng para warga bikak papan punika srana nebang tetuwuhan ingkang wonten ing tlatah punika, nanging dumadakan tetuwuhan punika thukul malih sasampunipun katebang. Mila lajeng tlatah punika karan Desa Trusmi, ingkang dumadi saking tembung ‘terus semi’ utawi terus bersemi. Samangke Desa Trusmi punika dados desa ingkang ngasilaken produk Batik. Batik-ipun ugi karan Batik Trusmi.

Rupinipun, tembung Trusmi punika ugi saged dados dipun gancaraken srana tembung basa Inggris, Trust-me (kawaos: tras-mi), percayaa aku. Boten mokal menawi kita percaya ingkang saged nuwuhaken, ingkang saged nggesangaken, ingkang saged ndadosaken lestantun, boten ngrisak wah malih mejahi.

Ing cariyos Kitab Suci, ing jaman kawitan Gusti Allah nitahake langit lan bumi.  Saderengipun Gusti Allah nitahaken jagad lan saisinipun, bumi kasebat campur bawur lan suwung. Saking bumi lajeng tuwuh thethuhukulan, tetuwuhan kang ana wijine, wit-witan kang metu wohe warna-warna kang isi wiji ana ing bumi.

Ing mangsa Paskah punika kita kaemutaken bab pakaryanipun Gusti Allah wiwit jaman kina ingkang nuwuhaken. Gusti mirsani prekawis nuwuhaken punika prekawis ingkang sae lan endah. Lumantar Sang Kristus, ingkang sedya seda sinalib, Gusti Allah boten namung karsa nuwuhaken nanging ugi paring gesang. Awit Sang Kristus sampun wungu, unggul saking panguwaosing pati. Pramila, gesang kita trusmi, terus semi, terus bersemi, gegambaran pang wit-witan, boten semplah lan pejah. Senajan to, gesang kita kadya pang ingkang sampun aking, nanging pangwaosing Gusti boten ndadosaken semplahing manah, senajan rambut kita sampun pethak, Gusti tansah ngrimati gesang kita. Gusti wungu, pracayaa lan seksenana! (pong)

“Trusmi iku urip, nanging yen rasmi iku mati. Pilih Trusmi apa Rasmi?”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak