Nindhakaken Kaadilan Pancaran Air Hidup 19 Juni 2024

19 June 2024

Waosan: Yeremia 22 : 1 – 9  |  Pamuji: KPJ.  339
Nats: “Tumindaka kang adil lan bener.” (Ayat 3)

Sedaya tiyang tamtu rumaos remen bilih saged ngraosaken gesang ingkang kebak kaadilan. Wujudnyatanipun inggih punika nampeni tumindhak ingkang sami antawis satunggal lan satunggalipun, imbang, lan mboten dipun benten-bentenaken. Ewosemanten ing salebeting gesang kita padintenan, asring kita taksih dereng saged nindhakaken kaadilan punika. Contonipun: kita taksih ningali sesami kita adhedasar status sosialipun (pangkat, drajad, sugih, mlarat, kakung, putri lsp). Bilih tiyang punika sugih, kagungan drajad lan pangkat saestu kita ajeni. Kosokwangsulipun, bilih tiyang punika mboten gadhah drajad, pangkat lan mlarat asring kita remehaken lan kirang dipun ajeni.

Lumantar nabi Yeremia, Sang Yehuwah ngemutaken para pemimpin Yehuda supados sami sadhar lan mratobat. Punapa jalaranipun? Wonten ing ayat 3 sampun cetha kasebataken bilih kathah tiyang ingkang wewenangipun dipun rayah, dipun tindhes, dipun aniaya (tiyang neneka, bocah lola, randha, lan tiyang ingkang tumindhak becik). Prekawis ingkang kasebataken punika ndadosaken Sang Yehuwah duka lan badhe nandhukaken paukuman. Pramila sadherengipun bab punika kelampahan, Sang Yehuwah lumantar nabi Yeremia paring dhawuh “Tumindaka kang adil lan bener.” Sang Yehuwah ugi paring prajanji bilih para pemimpin Yehuda saged nindhakaken kanthi temen-temen dhawuh punika, kraton Yehuda bakal langgeng (Ay. 4). Ananging bilih mboten purun nindhakaken dhawuh kalawau, kraton Yehuda bakal jugrug (Ay. 5-7). Tumindhak ingkang mboten adil lan mboten bener mratelakaken bilih para pemimpin Yehuda sampun nglirwakaken prasetyanipun Sang Yehuwah lan kaanggep sampun sujud manembah marang brahala (Ay.  8-9). 

Ing wulan brayat punika, sumangga kita tansah nindhakaken kaadilan. Kawiwitan saking brayat, sumangga kita sami “memperlakukan” anggota brayat kita klayan adil. Wujud nyatanipun inggih punika purun sami ngajeni sedaya anggota brayat saha andum tugas lan tanggel jawab klayan adil. Kejawi punika, tumindhak adil saged katindhakaken kanthi sarana andum wekdal. Wonten wekdal kagem Sang Yehuwah supados kita saged mbangun pangabekti. Wonten wekdal kagem brayat supados saged mbangun sesambetan ingkang sae lan harmonis ing antawisipun anggota keluarga. Wonten wekdal kagem tangga tepalih, rencang nyambut damel lan sanesipun kagem mbangun sesambetan ingkang sae. Sedaya punika kita upadi supados saged ngraosaken gesang ingkang kebak kaadilan, tentrem rahayu, karukunan, lan karaharjan dhateng sedaya titah. Amin. [Gmbul].

“Kaadilan kang sanyata sayekti binabar mring gesang kita.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak