Pengalamanku dadi Kesaksianku Pancaran Air Hidup 19 Juni 2022

Waosan: Lukas 8 : 26 – 39 ǀ Pamuji: KPJ. 428
Nats:
“Wong mau iya banjur lunga lan ndlajahi sakutha kabeh kalawan nyritakake apa kang wis katindakake dening Gusti Yesus tumrap ing awake.” (Ayat 39b).

Sadaya tiyang tamtu kagungan pengalaman ing selebeting gesangipun. Sae punika pengalaman ingkang nyenengaken, nengsemaken, nguciwani, lsp. Maneka warni pengalaman kalawau estunipun saged dados sarana kangge kita sadaya nekseni pakaryanipun Gusti Allah ingkang kababar wonten ing sauruting lampahing gesang kita. 

Nalika dumugi wonten ing kitha Gerasa, Gusti Yesus kepangih kaliyan tiyang jaler ingkang kapanjingan dhemit kathah. Tiyang jaler kalawau sampun sawetawis wekdal mboten ngagem sandhangan, mboten manggen ing griya nanging wonten pakuburan. Piyambakipun ugi mboten saged ngendalekaken dhirinipun piyambak, karana panguwoasipun dhemit, ngantos piyambakipun dipun rante lan dipun blenggu (ay. 27-30). Nyumurupi tiyang jaler punika, Gusti Yesus nedahaken sih katresnan lan raos welas asihipun. Lumantar panguwaosipun ingkang agung Gusti Yesus nundhung dhemit punika supados medal saking tiyang jaler kalawau. Wusananipun tiyang jaler wau saged kaluwaran saking panguwaosipun dhemit. Tiyang wau ugi saged lenggah celak kaliyan Gusti, ngagem busana lan waras (ay. 31-36). Piyambakipun ugi kepingin dipun keparengaken ndherek Gusti, ananging Gusti Yesus paring dhawuh supados piyambakipun wangsul ing griyanipun saha martosaken pakaryanipun Gusti Allah ingkang sampun kelampahan. Pungkasanipun tiyang jaler punika ngestokan dhawuhipun Gusti, piyambakipun nyariosaken pakaryanipun Gusti Allah lantaran pengalaman ingkang sampun dipun raosaken (ay. 37-39).

Saking waosan punika kita saged nampi piwucal:

  1. Gusti Allah ingkang dados sesembahan kita punika kagungan panguwaos ingkang agung lan ngedab-edabi, kebak sih katresnan lan welas asih. Tamtu saged ngluwari kita saking sadhengah pacoban, godha rencana, miwah bilai ingkang anempuh gesang kita.
  2. Pengalamaning gesang kita saged dados sarana kangge kita nekseni pakaryanipun Gusti Allah. Pramila, kita ugi tinimbalan dados seksinipun Sang Kristus ingkang sumadya ngestokaken dhawuhipun lan nyariosaken pakaryanipun Gusti Allah ing sauruting gesang kita padintenan. Amin. [Sugimbul].

“Gesang kawula dhuh Gusti, lumados mring Paduka.”

 

Bagikan Entri Ini: