Bao Zheng Renungan Harian 19 Juni 2018

19 June 2018

Waosan : Yeremia 21 : 11 – 14 | Pamuji: KPJ. 102
Nats: “He para tedhak turune Dawud, mekaten pangandikanipun Sang Yehuwah : saben esuk nindakna putusan kang adil, lan kang direbut wewenange uwalna saka ing tangane kang nyiya-nyiya, supaya mulad-mulading bebenduningSun aja nganti nyamber kaya geni, sarta makantar-kantar, ora ana kang nyirep marga saka panggawe-panggawenira kang ala !

Amargi kawicaksananipun, sedaya tiyang tepang lan urmat dhateng Bao Zheng. Para pejabat ngantos kawula alit mangertos bilih Hakim Bao Zheng nindakaken tanggel jawabipun kanthi saestu. Hakim Bao Zheng gesang ing Dinasti Song sisih Ler. Amargi kejujuranipun nampi asma timbalan Bao Qingtian- Bao si langit biru. Cariyos bab Hakim Bao punika kondang. Piyambakipun mbongkar konspirasi ing saklebeting Istana. Bayi putra Mahkota dipun gantos kaliyan anak kucing. Ing kasus punika, Hakim Bao ngadhepi Kasim-Pejabat Istana ingkang dados rencangipun piyambak, Guo Huai. Hakim Bao kedah milih, nengenaken raos pribadi menapa nindakaken kewajibanipun kangge wujudaken keadilan. Akhiripun, Hakim Bao bongkar kejahatanipun Guo Huai. Hakim punika gadhahi artos dados wakilipun Gusti Allah wonten ing ndonya, dados mboten wonten ingkang ngungkuli lan mboten wonten alasan kangge ajrih mutus perkawis punapa kemawon. Punapa punika namung kangge Hakim? Temtu mboten! Mujudaken keadilan punika, dados tanggel jawab kita sedaya.

Gusti Allah paring dhawuh dhumateng tedhak turunipun Dawud supados mujudaken patrap adil saben isuk. Artosipun saben dinten ing saurutipun gesang. Patrap adil dadosaken tiyang dipunberkahi Gusti Allah. Patrap ingkang mboten adil nuwuhaken paukuman. Patrap adil mujudaken pangluwaran kangge tiyang sanes ingkang ngalami kasangsaran. Mujudaken keadilan mbetahaken komitment.  Mujudaken keadilan menika nindakaken ingkang leres lan sae kados punapa ingkang sakmestinipun. Ingkang leres dipun wastani leres, ingkang salah dipun sebat salah. Kathah tantanganipun, nanging bilih kita pitados, Gusti Allah ingkang ngutus kita temtu badhe paring pitulungan.  (Kulz)

“Wujudaken keadilan kangge sesame ingkang mbetahaken pitulungan”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak