Anak = Berkah Renungan Harian 18 Januari 2018

18 January 2018

Waosan: Yeremia 19: 1-15   I   Pamuji: KPK 205
Nats:
“Para wong iku wus padha ngedegake tengger-tengger pangurbanan kanggo Baal, kanggo ngobong anak-anake minangka korban obaran marang Baal, sawijining prakara kang ora tau Sundhawuhake utawa Sunngandikake apadene kang ora tau tuwuh ana ing panggalihingSun.” (ayat 5)

Wonten buku ingkang kanthi irah-irahan “Biblia Rabbinica”, anggitanipun Rabi David Kimhi, salah satunggalipun Rabi Yahudi ing abad pertengahan, nyerat bilih tembung Tofet saking tembung Tof, ingkang tegesipun alat musik drum utawi kendhang. Tembung punika nedahaken menawi alat musik drum utawi kendhang punika katabuh kanthi sora supados swantenipun para lare ingkang sami mbengok karana dipun obong kaliyan tiyang sepuhipun minangka korban obaran, boten kepireng karana katutup swanten tabuhan ingkang sora.

Prekawis punika, sampun dados prekawis ingkang biasa katindakaken dening para tiyang sepuh ingkang ngorbanaken para lare dhateng dewa Molokh (bdk. Imamat 18:21) utawi ing waosan kita inggih dhateng dewa Baal (ay.5). Kanthi teges, wonten ing Imamat 18:21 tumindak punika kagolongaken minangka panerak tumrap kasucening asmanipun Allah. Tamtunipun prekawis punika minangka panerak ingkang serius, malah saged kawastana “kekejian” ing ngarsanipun Allah.

Kita saged ningali kados pundi Gusti Yesus anggenipun nresnani anak-anak. Mboten malih kok ngurbanaken lare-lare kanthi merjayani, nalika para sekabat boten marengaken lare-lare ingkang kaasta dening tiyang sepuhipun supados dipun berkahi dening Gusti Yesus, Gusti ndukani para sekabatipun (bdk Mat 19:13-14). Gusti Yesus ngajeni dhateng para lare supados boten wonten tiyang ingkang badhe nasarake lare-lare (bdk Mat 18:6).

Panerak tumrap hak hidup para lare, menapa malih klayan nyembah illah-illah ingkang asing punika ateges sami kaliyan nerak kasucening asmanipun Gusti piyambak. Ananging, samangke kathah bayi ingkang dipun perjaya dening tiyang sepuhipun, sae kanthi cara aborsi utawi merjaya para bayi nalika lair. Punapa punika boten tumindak ingkang nistha?

Kathah brayat ingkang kepengin nggadhahi anak. Mila sumangga sami ngajeni  berkah peparingipun Gusti Allah ingkang awujud anak. (DK)

“Sapa ora ngajeni anak padha karo nglawan Gusti Allah.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak