Nyandhaka praboting prange Gusti Allah Renungan Harian 18 Desember 2017

18 December 2017

Waosan : Efesus 6 : 10 – 17 | Pamuji: KPK 91 : 2, 3
Nats: “Mulane padha nyandhaka praboting prange Gusti Allah, supaya kowe bisa nyembadani samasa tekane dina kang ala iku lan tetap tangguh sawuse kowe ngrampungake sakabehe.” [ayat 13]

Wonten ing paprangan, saben prajurit mesthi asikep praboting prang, jangkep lan malah kepara ngangge praboting prang ingkang canggih. Sedaya menika katindakaken kanthi gegayuhan supados saged mimpang ing paprangan.

Kita kadhawuhan sami asikep praboting prange Gusti Allah, supados kita saged nadhahi kajulikaning Iblis. Pangwasanipun Iblis menika boten saged kita telukaken sarana kekiyatan kita piyambak, ananging kedah kita adhepi kanthi pitulungan saking Gusti Allah ingkang sampun kaparingaken dhateng kita arupi praboting prang rohani. Praboting prang ingkang kagambaraken dening Paulus menika kanthi mendhet gegambaran praboting prang prajurit Romawi, ingkang siyaga nindakaken perang, kados ta:

  1. Lambungmu sabukana ing kayekten, pratandha prajurit ingkang nembe ngayahi tugas, ing salebeting kawontenan siyaga prang.
  2. Ngrasuk kaadilan minangka keré (Yesaya 59:17), gegambaran kaadilan lan kaleresan, inggih menika pambudidaya njejegaken kaleresan.
  3. Sikilmu nganggoa trumpah (Yes 52:7), nggambaraken rerikatan nindakaken ayahan peladosan mawartosaken Injiling tentrem rahayu.
  4. Nganggoa tamenging pracaya, kangge ngreksa badan kita saking panahing Iblis (II Tes 3:3), inggih menika pitados dhateng kaunggulanipun Gusti ingkang sampun katindakaken srana wungunipun Gusti Yesus.
  5. Padha nampanana telopong karahayon, telopong (Yes 59:17), ateges ngagem sedaya ingkang kaparingaken dening Sang Kristus ing salebeting makarya milujengaken jagad menika.
  6. Padha nampanana pedhang Roh, yaiku sabdaning Allah kangge nanggulangi lan nelukaken kridhaning Iblis. Gusti Yesus nelukaken godhaning Iblis, kanthi ngginakaken sabdanipun Allah (kacundhukna Lukas 4:1-13)

Gesang kita piyambak tansah wonten ing salebeting paprangan, prang kaliyan pangwasaning Iblis, pangwasaning pepeteng. Pramila sampun samesthenipun menawi kita tansah nyandhak praboting prange Allah, supados kita kalis saking pacoben lan pangwasaning Iblis. Amin [SS]

“Aja wedi! Nganggoa praboting prange Gusti Allah!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak