Quarter Life Crisis Pancaran Air Hidup 17 September 2022

Waosan: Jabur 113 : 1 – 9 | Pamuji: KPJ. 103 : 1
Nats:
“Wong asor dijunjung saka ing lebu lan wong mlarat dientas saka ing blethokan,” (Ayat 7)

Ing salebeting gesangipun manungsa punika wonten ingkang kasebat Quarter Life Crisis (krisis ing seprapat gesang). Krisis punika asring dipun raosaken kaliyan tiyang ing yuswa 18 – 30 taun. Tiyang ingkang ngadepi krisis punika ngraosaken ajrih, kuwatos, bingung, mboten mangertosi arah lan tujuan gesangipun sarta sumelang bab gesangipun ing mangsa ngajeng. Prekawis punika prekawis ingkang limrah dipun alami dening tiyang ing yuswa quarter life (18-30 taun). Karana punika kedah dipun mangertosi lan dipun rampungaken awit bilih mboten rampungaken kahanan punika saged dados tiyang punika stress lan saged ngganggu kesehatan mental.

Ing waosan kita Jabur 113:1-9, Juru Mazmur nyerat kawontenanipun tiyang Yahudi ing salebeting pahargyan. Mazmur punika dipun tepangi ing talmud lan kasebat “Hallel saking Mesir” amargi migunaaken tembung “Haleluya” ingkang asring kasebat. Isi kitab Mazmur punika nuwuhaken pamuji kapitadosan dhumateng Gusti Allah ingkang setya dhateng tiyang ingkang andhap asor lan mberkahi dhateng tiyang ingkang kakirangan. Kaluhuranipun Gusti Allah punika nglangkungi langit, nanging Panjenenganipun purun mandhap ing donya kagem mitulungi umatipun ingkang nandhang kasisahan.

Tembung “wong asor” lan “wong mlarat” saged dipun tujuaken kangge tiyang quarter life. Tiyang ingkang kamomotan dipun angkat saking raos kuatos lan ajrih kaliyan Gusti Allah. Pacoban lan momotoan punika ujian saking Gusti kangge nginggahaken kualitas iman kapitadosanipun. Kangge nglangkungi pacoban lan momotan kalawau, sedaya tiyang kedah ngupaya gesang mbangun turut timbalanipun Gusti lan masrahaken sedaya kahananipun ing ngarsanipun Gusti. Tiyang ingkang ngraosaken quarter life crisis punika celak sanget ing salebeting gesang kita. Tiyang kalawau betahaken tiyang sanes ingkang purun peduli dhateng piyambakipun. Wekdal punika kita dipun ajak kangge maringi motivasi, mbagi pengalaman lan ngiyataken tiyang punika. Quarter life crisis kedah dipun langkungi kalayan pitados bilih Gusti Allah tansah maringi sih kawelasipun lan mberkahi kita. Pemanggih quarter life crisis sak sagedipun dipun ubah dados quarter life challenge supados mboten ndadosaken halangan nanging dados motivasi lan tantangan ingkang saged ngiyataken gesang kita. Amin. [FGR].

“Let’s change quarter life crisis to be quarter life challenge”

 

Bagikan Entri Ini: