Katresnan Mbetha Kaadilan Pancaran Air Hidup 17 Juli 2022

Waosan: Lukas 10 : 38 – 42 ǀ Pamuji: KPJ. 193
Nats: “… mangka kang prelu iku mung siji: Maryam wis milih panduman kang becik dhewe, kang ora bakal kajupuk saka ing dheweke.(Ayat 42)

Wonten ing pigesangan tiyang Jawi, mliginipun pinten-pinten taun ingkang kepengker, kawontenanipun tiyang estri punika wonten ing sak ngandapipun tiyang jaler. Lajeng wonten unen-unen “wong wadon kuwi tugase mung 3M: masak, macak, manak” utawi wonten malih unen-unen wanita punika “wani ditata”. Unen-unen punika nggadhahi teges bilih tiyang estri punika mboten dipun ajeni kawontenannipun wonten ing salebeting pigesangan masyarakat. Saking kahanan ingkang mekaten sapunika kathah gerakan feminis ingkang ngupadi kesetaraan ing antawis tiyang estri lan tiyang jaler. 

Sami kaliyan tiyang Jawi, tiyang Yahudi lan Israel ing jamanipun para nabi lan Gusti Yesus nggadahi pemanggih ingkang mapanaken tiyang estri punika wonten ing sak ngandapipun tiyang jaler. Injil Lukas punika Injil ingkang dipun serat kangge negesaken bilih rawuhipun Gusti Yesus ing alam donya punika dados pratanda miwiti tumindakipun gesang enggal. Kacariosaken ing waosan kita, Gusti Yesus rawuh ing griyanipun Maryam lan marta. Rawuhipun Gusti Yesus punika badhe ngowahi pakulinan lami ingkang mboten sae lan dipun gantos kalian pakulinan ingkang langkung sae. Prastawa Gusti Yesus nampi Maryam ingkang lenggah celak Panjenenganipun lan mirengaken dhawuhiPun dados pratanda bilih Gusti Yesus kagungan manah ingkang kebak katresnan. Katresnanipun Gusti Yesus punika ingkang ndadosaken kesetaraan lan mbetha kaadilan. 

Kados Maryam ingkang sesarengan kaliyan Gusti Yesus lumebet ing gesang ingkang enggal. Pramila kita ugi saged kados ta Maryam ingkang purun nyelak lan mirengaken dhawuhiPun Gusti Yesus. Mekaten ugi kita kedah ngugemi katresnanipun Gusti kanthi wigati. Sumangga kita ginaaken wekdal peparingipun Gusti punika supados kita saged kanthi tumemen celak kaliyan Gusti lan kersa nglajengaken kawilujengan saha kesetaraan ingkang sampun Gusti Yesus tindakaken kangge kita. Kita sampun kaangkat lan dados sami kaliyan sesami kita, mila sumangga sapunika kita ngajeni sedaya manungsa mliginipun tiyang estri lan anak-anak. Amin. [FGR]. 

“Katresnan nuwuhaken kabingahan dhateng sesame gesang.”

 

Bagikan Entri Ini: