Sing Ngati-Ati Pancaran Air Hidup 17 Agustus 2022

Waosan: Yeremia 25 : 30 – 38 ǀ Pamuji: KPJ. 167
Nats:
“He para pangon, padha sesambata lan jerit-jerita!” (Ayat 34a)

Ing akhir wulan Januari 2022 kita mireng pawartos ingkang mboten sae bab perekonomian Indonesia. Kacariosaken warga kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sami dados milyader awit sedaya siti, sawah, lan kebon kagunganipun dipun sade dhateng perusahaan minyak kanthi regi ingkang ageng. Ananging samangke sedaya warga kecamatan Jenu punika rumaos getun awit samangke mboten nggadahi pandamelan. Para warga ingkang waunipun kagungan siti, sawah, lan kebon samangke sampun mboten nggadhahi punapa-punapa malih kangge sumber penghasilan saben dintenipun.

Prastawa pambangunan ingkang numpes tiyang katah inggih nate dipun alami nalika zaman nabi Yeremia. Nalika semanten Prabu Yoyakhim ingkang dados Prabu ing Yehuda. Ing zaman punika Prabu Yoyakhim ngawontenaken pambangunan kraton lan griya-griya mewah ngangge cara “kerja peksa” lan mendet pajak ingkang ageng saking para warga. Prabu Yoyakhim punika kawastanan pemimpin ingkang jahat, serakah, remen nyembah brahala, lan remen nindakaken perang. Pramila, nabi Yeremia dipun utus ngemutaken Prabu Yoyakhim, bilih piyambakipun sampun salah mlampah, tebih saking margining Gusti Allah. Nabi Yeremia ugi ngemutaken bilih piyambakipun badhe kaukum dening Gusti Allah lan ngraosaken kasisahan ing gesangipun.

Nindakaken pambangunan ing satengah-tengahing gesang kita punika prekawis ingkang sae. Kita saged mbangun brayat, pakaryan, komunitas utawi mbangun gesang pasamuwan. Cariyos Prabu Yoyakhim punika ngengetaken kita supados waspada lan ngati-ati anggenipun nindakaken pambangunan. Langkung-langkung ing bab pambangunan iman kapitadosan. Ingkang dados landesan kita inggih punika kajujuran lan katresnan. Iman punika tuwuh saking mirengaken dawuh pangandikanipun Gusti Allah, karana punika kita kedah sedya nyawisaken manah lan wekdal kita kagem mirengaken saha gatosaken pangandikanipun Gusti. Mangga kita tansah ngati-ati anggenipun mbangun iman kita, sampun ngantos iman kita punika risak karana tumindak gesang kita ingkang tebih saking Gusti. Nanging mangga kita sansaya temen ngestoaken pangandikanipun Allah ing gesang kita padintenan. Amin. [FGR].

“Amarga Gusti Allah iku Maha Asih, sumangga kita tansah tresna tinresnan”

 

Bagikan Entri Ini: