Prakara Kang Suci lan Pinunjul Renungan Harian 16 Maret 2018

16 March 2018

Waosan: Pangentasan 30 : 1 – 10 I Pujian: KPK 173 : 1,2
Nats:
“ Setahun sepisan Harun nindakake panebus ana ing sungu-sungune misbyah iku, nganggo getihe kurban pangruwating dosa, anggone nindakake panebus tumrap misbyah iku saben setahun sepisan ana ing antaranira nganti turun-temurun, iku prakara kang suci pinunjul kagem Pangeran Yehuwah.” (ayat 10)

Kathah perkawis ingkang dipun tindakaken dening manungsa ing donya menika. Boten sedaya suci lan pinunjul. Wonten tumindak ingkang awon, jejemberi lan nista. Sedaya ingkang kelampahan menika sanggit-sinanggit setunggal lan setunggalipun mujudaken sejarahing gesang. Saking sedaya menika  ingkang kedah kita tengenaken mesthinipun lelampahan lan tumindak ingkang suci lan pinunjul.

Dhawuh  ing waosan kita menika gandheng-cenengipun kaliyan bab 29 : 45 – 46: Misbyah dados papan Yehuwah dedalem, jumeneng Allahipun Israel. Sedaya ingkang kadhawuhaken dhumateng umat Israel gegayutan kaliyan misbyah kedah katindakaken lan boten kepareng nalisir setunggal kemawon (ayat 1 – 10).

Sedaya perkawis menika suci lan pinunjul, dados pratanda ugi pepenget, supados umat Israel boten kesupen dhateng Sang Yehuwah ingkang nresnani, ingkang sampun ngirid umat medal saking tanah Mesir . Umat kedah tepang kaliyan Sang Yehuwah, amrih gesangipun wilujeng.

Kangge ingkang pitados dhateng Gusti Yesus, sedaya sampun katindakaken dening Panjenenganipun kanthi paripurna. Kita sampun dipunluwari saking dosa, saking paukuman lan kaparingan gesang langgeng lumantar kurban rahipun ing kajeng salib.  Sedaya katindakaken dening Gusti Allah wonten ing Gusti Yesus amrih kawilujengan kita sedaya.

Gegayutan kaliyan menika kita katimbalan tansah saos sukur. Menika kita wujudaken wonten ing pratingkahing gesang tuwin pocapan ingkang dados cihnane tiyang ingkang sampun kaluwaran, ingkang sampun kamardikakaken. Menika tumindak ingkang suci lan pinunjul kagem Gusti Allah. Kolose 3 : 17 ngengetaken kita : “Lan sadhengah apa kang koktindakake kalawan tembung utawa kalawan panggawe, iku kabeh lakonana atas asmane Gusti Yesus, kambia saos sukur marang Gusti Allah, Rama kita lumantar Panjenengane.” Amin (SS)

Sumangga sami Saos Sukur ing ngarsanipun Gusti.“

Renungan Harian

Renungan Harian Anak