Ora Nggatekake Renungan Harian 16 Desember 2017

16 December 2017

Bacaan : Matius 21 : 28 – 32 | Pamuji : KPK 191 : 3
Nats: “Sabab Yokanan anggone teka iku prelu nuduhake dalaning kayekten marang kowe, ewadene kowe ora pracaya marang dheweke.” [ayat 32a]

“Bocah dikandhani kok ora nggatekke…???” Mekaten dhawuhipun tiyang sepuh ingkang rumaos jengkel dhateng putranipun ingkang boten purun mirengaken piwelingipun. Para nem-neman umumipun nggadhahi pamanggih piyambak ingkang dipun anggep sae lan pener, sanajan kathah-kathahipun asring klintu, karana dereng nggadhahi pengalaman ingkang cekap, ingkang saged dipun agem kangge netepaken keputusan ing gesangipun.

Waosan kita ugi nedahaken prekawis punika. Ing perikop saderengipun, kita sumerep bilih pasemon punika ugi katujokaken dhateng para imam kepala lan pinituwaning bangsa Israel ingkang nggadhahi manah ingkang wangkot. Mila pitakenanipun Gusti punika nggadhahi makna ingkang lebet sanget. Tegesipun Gusti piyambak nedahaken bilih para imam kepala lan ugi sesepuhing bangsa Yahudi ugi kados putra pambarep ingkang mbalela dhateng kang Rama. Mila leres menawi wonten pitakenan: “Kuping apa canthelan?”

Putra pambarep, sampun nampeni dhawuhipun Ramanipun, nanging boten purun nggatosaken napa malih nglampahi. Boten nggadhahi raos lepat nalika Yokanan Pembaptis nedahaken supados para pemimpin lan pinituwaning bangsa -ingkang wangkot lan njalari bangsa Israel dados wangkot- sumadya mbikak talingan lan manahipun, mirengaken kanthi estu pangandikanipun Gusti Allah lan salajengipun kersa nindakaken dhawuhipun Sang Rama.

Nalika bangsa punika boten purun mirengaken, napa malih nindakaken karsanipun Gusti, saged kecalan kesempatan nampeni Sih Rahmatipun Gusti. Kanthi cetha Gusti Yesus nedahaken bilih tiyang ingkang kaanggep nistha lan duraka kadosdene juru mupu beya, wanita tuna susila lsp, nanging purun mbikak dhirinipun tumrap pangandikanipun Gusti Allah, nlangsani dosa panerakipun lan ngestokaken pangandikanipun Gusti Allah, piyambakipun badhe pikantuk margining kayekten ingkang nuwuhaken kawilujengan gesang ing Sang Kristus. Mila, sumangga kita sami nggatosaken pangandikanipun Gusti Allah, tansah dados putraning Sang Rama ingkang antawisipun pangucap lan patrap (tumindak) punika selaras. [DK]

“Ngrumangsani luput iku luwih becik tinimbang rumangsa bener.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak