Astaga Naga Renungan Harian 16 April 2018

16 April 2018

Waosan : Yeremia 30:1-11a |   Pujian: KPK 79: 1, 2
Nats: “Amarga Ingsun nunggil klawan sira, mangkono pangandikane Sang Yehuwah prelu mitulungi sira…” (ay.11)

Sampun kawentar Banyuwangi Selatan punika wilayah agraris, gudhangipun buah naga. Meh saben griya mesthi nggadhahi taneman punika. Pekarangan alit, pekarangan jembar sedaya dipuntanemi naga. Kalih tahun kepengker reginipun buah naga taksih selangit. Para among tani ngupados supados tanemanipun saged asil kanthi maksimal. Mila lajeng dipunlampu supados ngembang ing sakjawinipun musim. Dipunrabuk lan dipunsiram kanthi rutin. Malah ugi dipunjodhokaken. Menawi sampun musim kembang, kathah ‘penghulu’ dadakan sumebar ing pategilan ing wanci dalu.

Ing tahun-tahun punika regi buah naga anjlog. Pancen sampun wonten usaha supados buah naga punika nggadhahi nilai jual tinggi, kanthi kaolah dados produk makanan lan minuman. Ananging perkawis punika dereng saged ndongkrak nilai jual buah naga, karana taksih skala kecil. Rumiyin nanem buah naga kapetung gampil rumatanipun. Ananging sapunika karaos ewet. Regi anjlog; ama mawarni-warni; obat, rabuk sansaya awis.

Gesang punika tamtu wonten pergumulan, tantangan ingkang dipunadhepi. Kunci Bangsa Israel saged luwar saking bebenduning gesang, sanes karana kekiyatanipun piyambak. Sih piwelasipun Gusti ingkang ngluwari bangsa punika. Kawontenanipun kapulihaken malih dados bangsa ingkang binerkahan. Bangsa Israel saged luwar, ngraosaken kamardikan gesang  karana pitulungan.

Masyarakat Kristen ing Banyuwangi Selatan saestu ngraosaken kasaenanipun Gusti. Ing satengah regi buah naga ingkang anjlog, taksih wonten ingkang nggadhahi iman, “Puji Gusti taksih nemu regi”. Dene pitulunganipun Gusti ugi mawujud ing sadangunipun gesang. Apese laip tetaneman, asil lepen sami medal. Apese laip asil lepen, asil seganten medal.  Elok sanget pakaryanipun Gusti lan mboten kanyana anggenipun mitulungi gesang kita.

Perhitungan ingkang tepat, badhe mitulungi manungsa nglampahi sarta luwar saking sedaya reribeding gesang. Perhitungan ingkang tepat punika kanthi masrahaken lampah gesang kita dhumateng Gusti. Kula sampun nyekseni lan ngraosaken kaelokan pakaryanipun Gusti ing tlatah Banyuwangi Selatan. Sapunika wancinipun kula nyekseni lan ngrasoaken kaelokan pakaryanipun Gusti ing tlatah sanesipun. [PKS]

„Saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak