Luwih Wedi Karo CCTV Apa Karo Gusti? Renungan Harian 15 Januari 2021

Waosan : Para Hakim 2 : 17 – 23 | Pamuji : KPJ. 135 : 1
Nats:
“Nanging manawa hakim iku seda, tumuli padha tumindak ala maneh, luwih ala katimbang karo leluhure, …” (Ay. 19)

CCTV ( Closed Circuit Television) ingkang dipun sebut ugi kamera pengintai punika samangke asring kita panggihaken dipun pasang wonten ing griya, toko, lan ing papan sanesipun. Ginanipun kangge ngawasi obahipun tiyang lan kangge ngrekam pola tingkahipun tiyang kalawau, satemah menawi wonten tiyang ingkang tumindak awon saged langkung gampang dipun cepeng, awit gambaripun sampun dipun rekam CCTV. Rata-rata papan ingkang dipun pasangi CCTV, mliginipun toko, dipun pasangi gambar CCTV kanthi seratan ”disini ada CCTV, segala tindak kejatahan akan diproses secara hukum ”. Kenging punapa dipun paringi gambar lan seratan ingkang mekaten? Supados tiyang ingkang badhe tumindhak awon ing toko kalawau sami sumerep bilih sedaya polah tingkahipun dipun rekam kalian CCTV, satemah ajrih.

Gegambaran CCTV kalawau saestu nedahaken kados pundi wangkotipun manungsa ingkang gampang tumindak awon, awit rumaos mboten wonten ingkang ngawasi. Pramila wontening lembaga-lembaga utawi organisasi-organisasi, wonten ingkang kapatah bagian ngawasi, dewan pengawas, tim pengawas. Kahanan ingkang mekaten kalawau ugi dipun alami dening bangsa Israel. Bangsa Israel saged gesang kanthi tertib, mbangun turut kalian Gusti, namung wekdal dipun tenggani dening para Hakim, awit wonten ingkang ngawasi. Ananging wekdal para hakim punika sampun seda, bangsa Israel malah nyembah sujud dhateng para allah sanesipun, gesangipun morsal, awit rumaos mboten wonten ingkang ngawasi. Bangsa Israel kesupen bilih Gusti Allah punika senaosa mboten ketawis ananging sejatinipun wonten, tansah pirsa polah tingkah umatipun.

Bangsa Israel ajrih kalian blegeripun para hakim, mekaten ugi kados ing jaman samangke tiyang kadosipun langkung ajrih kalian CCTV katimbang kaliyan Gusti Allah. Kenging punapa saged dipun wastani mekaten, awit menawi manungsa punika ajrih kaliyan Gusti Allah, mboten perlu dipasang CCTV, ananging wonten toko kalawau dipun paring seratan kados mekaten kemawon “Hati-hati gunakan tanganmu, Tuhan melihatmu”. Panjenengan ajrih kalian CCTV, punapa kaliyan Gusti Allah? (GIK)

 “Gusti Allah tansah pirsa polah kita”

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •