Allah Maasih Pancaran Air Hidup 15 Agustus 2023

15 August 2023

Waosan: Rum 9 : 14 – 29 | Pamuji: KPJ. 68
Nats:Ingsun bakal melasi marang sapa bae kang Sunkarsakake Sunwelasi, sarta Ingsun bakal paring sih-kamirahan marang sapa bae kang Sunkarsakake Sunparingi sih-kamirahan.” (Ayat 15)

Gesang wonten ing jaman ingkang modern punika, kathah tiyang kagungan kendaraan pribadi roda 2 utawi roda 4, amargi kendaraan punika dados suku kangge tiyang nyambut damel. Ing jaman punika sampun kathah kendaraan ingkang sae lan tamtu reginipun langkung awis. Sinten tiyang ingkang boten purun kagungan mobil utawi motor? Langkung-langkung kendaraan punika dipun paringi sacara gratis? Umpaminipun, tiyang sepuh kita maringi mobil dhateng kita, mangka kita nggadhahi sedherek. Kados pundi raosipun manah sedherek kita punika? Menawi nggadhahi pemanggih bilih tiyang sepuh kita boten adil dhateng anakipun.

Kadosdene waosan dinten punika, Gusti Allah ingkang kagungan wisesa punika maringi welas lan sih kamirahan-Ipun dhateng sinten kemawon ingkang dipun karsakaken Gusti Allah. Serat Rasul Paulus punika medharaken bilih karsanipun Gusti Allah punika boten gumantung kaliyan panyuwunan umat, ananging mutlak karsan-Ipun Gusti Allah piyambak, lan boten saged dipun lawan. Dados sampun ngantos kita nggadhahi pemanggih bilih welasipun Gusti Allah dhateng kita punika amargi kita piyambak ingkang nyuwun dhumateng Gusti, utawi amargi kita piyambak ingkang sampun ngupadi. Langkung-lankung kita nggadhahi pemanggih bilih Gusti Allah punika boten adil anggenipun melasi dhateng umat kagungan-Ipun.

Kadosdene tiyang sepuh ingkang maringi mobil dhateng anakipun kalawau, sinaosa tiyang sepuh punika nggadhahi anak boten namung satunggal, ananging karsanipun tiyang sepuh punika namung maringi satunggal mobil dhateng salah satunggiling anakipun. Lajeng kados pundi bilih kita minangka anak ingkang pinaringan mobil saking tiyang sepuh punika? Lumantar berkah ingkang sampun kita tampi punika, kedahipun mobil punika saged migunani kangge sedherek kita ingkang sanes, sampun ngantos kita damel piyambak. Mekaten ugi bilih kita ngrumaosi sampun dipun tresnani dening Gusti, ngrumaosi bilih kita sampun dipun paringi berkah dening Gusti, sampun ngantos berkahipun Gusti punika, kita raosaken piyambak. Gusti Allah paring welas lan berkah dhateng kita punika sejatosipun kagungan tujuan, inggih punika supados kita dados berkah kangge sedherek lan sesami kita. Amin. [nda].

“Sapunika kita sampun tinampi berkah saking Allah,
pramila sumangga kita saged dados berkah kagem sedherek kita.”

 

Renungan Harian

Renungan Harian Anak