Tutur, Uwur, Sembur Renungan Harian 14 Mei 2018

14 May 2018

Waosan: Pangentasan 28:29-38   I  Pamuji: KPK. 318:1-3/KPJ. 369:1-4
Nats:
“… piranti kanggo nibakake keputusan iku sira pasangana Urim lan Tumim …” (ayat 30).

Sejatosipun, saben wekdal kita kedah ndhawahaken keputusan (ambil keputusan). Tangi tilem kita ndamel putusan: badhe lumah-lumah rumiyin, ngecek HP/WA, menapa terus tangi lajeng nyandhak pedamelan griya? Candhakipun, kita tetep perlu ndamel putusan: badhe sarapan rumiyin menapa lajeng bidhal nyambut damel? Badhe numpak kendaraan umum menapa kendaraan pribadi? Lah, mekaten terus ngantos dalu ngancik badhe tilem malih. Selaku tiyang Kristen, keputusan-keputusan kalawau rak perlu dipun cocogaken kaliyan dhawuh lan karsanipun Gusti Yesus, supados isining gesang kita dados berkah.

Ing waosan kita menika wonten alat/piranti naminipun Urim lan Tumim, inggih menika kalih (2) watu undhian utawi lotre, ingkang dipun ginakaken dening imam kangge ndhawahaken keputusan, kangge mangertosi karsanipun Allah (30). Urim artosipun ‘ipat-ipat /kutukan’ lan Tumim artosipun ‘sampurna’ (I Samuel 14:41).

Kula ngaturaken kalih (2) piwulang luhur ing satengahing masyarakat Jawi, ingkang saged nuntun kita dados tiyang Kristen ananging tetep dados tiyang Jawi. Miturut para maos, pundi piwulang ingkang maringi tuntunan positif sarta piwulang pundi ingkang maringi tuntunan negatif?

‘Tutur, uwur, lan sembur’. Piwulang menika ngemu teges bilih para tiyang sepuh kedah saged maringi nasehat lan tuntunan (tutur), maringi sumbangan utawi bantuwan (uwur), sarta maringi donga lan restu (sembur) kangge para anak, putu, lan buyutipun.

‘Dadi dalan emoh ngambah, dadi godhong emoh nyuwek, dadi banyu emoh nyawuk’. Artosipun: Dadi dalan emoh ngliwati, dadi godhong emoh nggunakke, dadi banyu emoh nyidhuk. Ungkapan menika nggambaraken raos benci dhateng sesaminipun, ngantos ndhawahaken ipat-ipat (kutukan) mboten purun nggepok senggol utawi sesambetan malih ing salami-laminipun.

Minangka gantosipun Urim lan Tumim, kita dipun paringi piranti utawi alat ingkang maedahi kangge gesang iman kita, ingkang sumrambahipun mbangun gesang tentrem raharja kaliyan sesami titahipun Gusti Allah. Amin. (Esha)

“Tyang kang ngendelken dhiri, mung ngundhuh bilai”.

Renungan Harian

Renungan Harian Anak