Gusti Wus Nyaur Pundhat Utangku Renungan Harian 14 Februari 2018

Waosan : Yesaya 58 : 1-12 | Pamuji: KPJ No. 363
Nats:
“Manawa sira nyuwil-nyuwil rotinira kanggo wong keluwen …tuwin ora nyingkiri sadulurira dhewe!” (ayat 7)

Ngampili arta sadulur utawi tiyang miskin tanpa anak-an menika sae lan kewajiban (Pangt. 22:25). Sepinten? Sakathahing ingkang disuwun, menawi wonten. Menawi boten saged maringi sadaya ingkang disuwun, nggih sakagunganipun. Sokur saged ngajak sadulur/kanca lintunipun mbiyantu supados sedaya sadulur nggadhahi raos tanggel jawab ngentasaken tiyang ingkang kesrakat. Sampun ngantos tiyang miskin menika matur dhumateng Gusti awit kita boten paring pambiyantu (Pang. toret 24:15, 1 Ptr 3:12). Kahanan susah lan kapiran saged ugi kita alami. Menawi dinten apes nempuh kita kados pundi pangajeng-ajeng kita? Punapa Gusti Allah lajeng enggal mangsuli pasambat lan panguwuh kita, “Lah iki Ingsun ana ing kene!” (ayat 9), mangka nalika dipunsuwuni tulung sapepadha kesrakat malah boten perduli.

Ngampili arta kangge modal usaha tanpa riba  menika sedekah ingkang langkung sae katimbang bantuan langsung tunai (BLT) kangge panguripan padinan. Mbiyantu sesami nglajengaken usaha malih supados saged nyukupi kebutuhanipun piyambak (swasembada). Sampun samesthinipun pakempalan tiyang Kristen nyengkuyung mujudake program pinjaman bergulir tanpa riba utawi bunga rendah kangge tiyang sekeng ingkang badhe nindakaken usaha.

Menawi ngampili arta sadherek piyambak ingkang sugih punapa kepareng? Nggih kepareng kemawon. Ingkang dados cathetan makaten :

  • Boten usah ngampili arta tiyang ingkang miturut panjenengan boten saged mangsulaken arta kala wau. Prayogi dipun paringi arta kemawon.
  • Sampun ngantos paring anak-an menawi sadherek kita ngampil arta. Menawa anggenipun ngampil arta amargi kagem modal usaha, kedah wonten pihak ingkang ngarahake hak lan kewajiban memitran seimbang ingkang saling menguntungkan.
  • Sampun ngantos nagih ampilan arta, tansah pepanggihan kaliyang sadherek ingkang ngampil arta kita senadyan boten wicantenan bab utang supados piyambakipun boten ajrih lan lingsem.
  • Menawi ngampili arta saenipun ngasta seksi utawi kontrak tertulis. (PAY)

Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah.“ (Mzm 37:21)

 

Bagikan Entri Ini: