Gusti Pangungsen Kula Renungan Harian 14 Desember 2017

Waosan : Habakuk 2 : 1 – 5 | Pamuji : KPJ 226
Nats: “Dak ngadeg ana ing pangungakan lan mapan ana ing menara, aku arep niliki lan ngadhang-adhang marang apa kang bakal dadi pamangsite marang aku.”

Rumiyin margi tumuju Desa Kristen ing Malang Selatan rumpil lan wonten tikungan minggah ndeder sinebut jurang pangungakan. Rumiyin menawi bidhal enjing mlampah saking Sitiarjo nembe dalu dumugi ngrika. Tandhanipun menawi sampun celak dhateng desa menika menawi sampun nglangkungi papan ingkang naminipun jurang pangungakan. Miturut aturipun tiyang nggunung, “celak kok pak, sekedhap malih pun dugi kantun nglangkungi gumuk pun ketingal” nadyan sejatosipun nggih taksih tebih. Nanging raos manah sampun ayem mboten kuwatos kedalon ing margi utawi wana. Batinipun mungel, “Sedhelo engkas bisa pethuk sanak dulur, ngaso sawetara lan jejagongan dalunipun

Para tiyang pitados anggenipun gadhah pangajeng-ajeng bab rawuhipun Gusti menika kados mekaten. Kahanan gesang ingkang awrat lan mawarni godha rencana jagad ingkang ndadosaken para suci sami prihatin mboten ndadosaken semplah manahipun lan nilar timbalanipun Gusti Yesus mikul salib. Makhutanipun gesang sampun cinadhang kangge sintena kemawon ingkang setya tuhu lan kukuh ing kapracayan dhumateng Panjenenganipun. “Sing sabar ya, tetepa tekun lan trenten netepi apa sing dadi dhawuhe Gusti, yaiku nindakna katresnan marang sapepadha klayan tulus. Kabeh kuwi ana marine ana wekasane, lan kowe bakal ngundhuh apa sing dadi pituwase.” Kados dhawuhipun Gusti “padha dibakuh, ditanpa gingsir, lan tansah di sregep anggonmu nglakoni ayahane Gusti! Awit kowe padha sumurup, yen ana ing patunggilaning Gusti, kangelanmu mesthi ora muspra” (1Kor 15:58).

Peladosan ing pasamuwan menika pakaryan adi, para pinisepuhing pasamuwan sami mbudidaya ngetog kekiyatan netepi timbalanipun Gusti. Nresnani warga klayan tulus sinaosna atur panuwun asring mboten kocap saking tiyang ingkang sampun dipun ladosi, ndongakaken lan masrahaken warga pribadi baka pribadi saben dinten kanthi sesidheman, sinau memulang prentah lan pepakenipun Allah sinaosa dipun poyoki munafik, jarkoni lsp. Kasetyan panjenengan leladi namung Gusti ingkang nguningani lan paring kekiyatan tuntas ngrampungi ayahan suci. [Yusak]

“Mangkate gasik, mulihe keri, sabare tikel. Berkahe aja takon…”

 

Bagikan Entri Ini: