Lumampah Adedasar Kawicaksanan Pancaran Air Hidup 13 Juli 2022

Waosan: Kohelet 9 : 13 – 18 | Pamuji: PKJ. 145
Nats:
“Tembunge wong wicaksana kang dirungokake kanthi sareh, iku luwih becik tinimbang karo bengok-bengoke wong kang kwasa ana ing satengahe para wong gemblung.” (Ayat 17)

Wonten pawartos bilih Presiden badhe kunjungan ing salah satunggiling lembaga. Krana mekaten para pejabat lembaga punika paring pitedah supados sedaya karyawanipun sami cecawis supados lingkungan saged bersih lan endah. Para satpam, tukang kebon, sopir lan karyawan sanesipun sami tandang damel ngantos lembur. Nalika sak bibaripun Presiden nglampahi kunjungan wonten salah satunggiling satpam ingkang wicantenan, “ealah, kene sing metenteng nyambut gawe, direwangi rong dino melekan kok ya kunu sing oleh penake?” Satpam punika rumaos mboten nampi keadilan amargi ninggali gaji ingkang dipun trami namung sekedik, tinimbang ingkang dipun trami karyawan sanesipun ingkang mboten nderek cecawis ananging gadahi jabatan ing lembaga punika.  

Kahanan mboten adil ugi kagambaraken ing Kohelet 9:13-18 punika. Dipun cariyosaken wonten kutha alit ingkang badhe dipun lurugi perang dening satunggiling Raja ingkang nggadahi pangwasa ageng. Kados-kados kutha alit punika mboten gadhahi pangajeng-ajeng (Ay. 14). Ing kutha ngriku wonten tiyang mlarat ning wicaksana ingkang kagungan rancangan ingkang sae lan saged ndadosaken kutha punika wilujeng. Ananging tiyang punika mboten nampi pakurmatan, mbok menawi amargi mlarat. Kanggenipun para tiyang pitados kedahipun sami sadar bilih salebetipun jagad punika, kaadilan lan kajujuran boten badhe sampurna. Awit ingkang sampurna badhe kalampahan ing gesang sasampunipun pejah. Allah badhe mbeneraken sedaya kalepatan saha paring piwales dhateng sedaya tiyang ingkang saleh.

Panguwasa panci saged ndadosaken gesang punika langkung gampil lan penak. Ananging ugi saged ndadosaken kita punika tumindak mblasar, ingkang saged bebayani gesang kita piyambak. Kohelet paring piwulang bilih kawicaksanan punika langkung prayogi tinimbang gesang ingkang grusa-grusu ngudi raja brana lan pangwasa. Kahanan ingkang mboten adil kedahipun dados pangatag supados kita langkung wicaksana anggenipun nglampahi gesang. Awit saking kawicaksanan punika, kita saged njagi gesang kita saking bebaya, nuntun lampah kita supados kiyat ing satengahing kahanan ingkang boten adil, kados pundi anggenipun ngener ing margi ingkang leres miturut kersanipun Gusti, lan ngemutaken kados pundi anggenipun kita makarya kagem Gusti tumrap sesami. Amin. [Sungsang].

“Sampeyan bisa urip tanpa kabecikan, nanging sampeyan ora bisa urip tanpa kawicaksanan”

 

Bagikan Entri Ini: