Paring Pitutur Pancaran Air Hidup 13 Agustus 2022

Waosan: Jabur 82 : 1 – 8 | Pamuji: KPJ. 412
Nats: “
Dhuh Allah, Paduka mugi karsaa jumeneng ngadili bumi, amargi sakathahipun bangsa punika kagungan Paduka.” (Ayat 8)

Paring pitutur/ nasehat dhumateng sesami punika prekawis ingkang sae lan adi, amargi sampun dados kewajiban kita paring pitutur/ nasehat supados tiyang ingkang laku gesangipun lepat saged sadar lajeng lumampah kanthi bener. Contonipun: tiyang sepuh ingkang paring pitutur dhateng anak-anakipun supados sinau ingkang temen-temen. Guru ingkang paring pitutur dhateng murid-muridipun supados jawab soal-soal ujian kanthi jujur, boten ngrepek. Anggenipun kita sami paring pitutur punika saged kita tumindakaken kanthi maneka cara. Salah satunggilipun lumantar pepujian/ geguritanipun arupi pasemon kados dene ing waosan kita punika. 

Geguritan ing Jabur 82:1-8 punika isinipun pangandikanipun Gusti Allah arupi pitutur ingkang dipun tujukaken kagem para hakim ingkang remen tumindak awon lan nylewengaken angger-anggering Toret. Sanadyan para hakim punika dados wakiling Gusti Allah kangge umat, ananging para hakim punika sampun ngantos gumunggung awit saking statusipun. Para hakim sami kados dene manungsa sanesipun ingkang ugi saged pejah lan badhe nampi pengadilan saking Gusti Allah. Karana punika para hakim punika kedahipun nindakaken kaadilan, tansah paring pitulungan dhumateng tiyang ingkang ringkih lan bocah lola, ngluwari tiyang miskin saking astanipun tiyang duraka, lsp. 

Jabur 82:1-8 punika ugi ngemutaken kita bilih gesangipun manungsa punika wonten ing pangwasanipun Gusti Allah. Gusti Allah ingkang mangke dados hakim tumrap gesang kita. Ugi sinten kemawon ingkang ngadahi jabatan utawi pangwasa, kedah tumindak miturut tanggel jawabipun kanthi sae. Jabatan, talenta, lan kasagedan ingkang dipun gadahi kedah kita agem minangka sarananing berkah dhumateng sesami. Kita ingkang sampun dipun berkahi jabatan, talenta, lan kasagedan dening Gusti, sumangga punika kita ginaaken kangge mbangun ing satengahing pigesangan kita supados gesang kita punika gadhah manfaat lan saged dados berkat tumrap sesami. Mekatena ugi sampun ngantos kita ajrih paring pitutur dhateng sesami kita ingkang lepat, karana pitutur punika saged dados sarana pamratobating tiyang ingkang lepat saha kamulyanipun Gusti. Amin. [Sungsang]. 

“Teguh ing pancasan. Sawisé iku lumaku kanthi tanggung jawab lan ora tau getun”

 

Bagikan Entri Ini: