Gondhelan Kayekten Renungan Harian 12 Februari 2018

12 February 2018

Waosan: Ibrani 2:1-4   |  Pamuji: KPK 225:1,5
Nats.
“Marga saka iku kita kudu luwih tliti anggon kita nggatekake apa kang wus kita rungu, supaya kita ora kentir katut ilining banyu.” (ayat 1)

Langkung saking 200 ewu tiyang tiwas lan meh sadaya wewangunan sarta tetuwuhan mblasah katrajang ombak tsunami ing Aceh taun 2004. Menika mratelakaken saiba ganasing ombak tsunami menika. Ewasamanten, wonten satunggaling lare ingkang slamet saking ganasing ombak tsunami Aceh menika. Piyambakipun saged slamet karana gondhelan kanthi kenceng ing satunggaling wit klapa (glugu) ingkang boten katut tsunami. Kamangka, prasasat boten wonten ingkang slamet katrajang ganasing tsunami rikala samanten.

Ombaking panggodha lan bebaya tumrap kayekten ingkang kawulangaken dhateng kita samangke cetha santer sanget. Wujuding panggodha lan bebaya menika warni-warni, kados ta budaya hedonistis (nengenaken kanikmatan: seksualitas, tetedhan, narkoba, lsp), instant (cepet lan gampil), konsumeristis (nengenaken arta lan bandha donya), piwulang nasar saking keyakinan/ agami/ aliran sanes, radikalisme (pamawas ingkang kaku lan kasar).

Ingkang menika kita dipun engetaken waosan dinten menika supados kita gondhelan kanthi kenceng dhateng kayekten ingkang kawulangaken dhateng kita. Gondhelan tegesipun ngugemi (meyakini) kanthi mantep kayekten saking Gusti Allah. Kayekten saking Gusti Allah menika yektos (mutlak) saking sedaya pakaryan, pangwaos (mujijat) lan katresnan sarta dhawuh-dhawuh pangandikanipun. Paseksi bab dhawuh pangandika, pakaryan, pangwaos lan katresnanipun Allah kayektosaken kebenarannya dening Sang Roh Suci; boten wonten ingkang klintu; boten wonten ingkang prelu diragukan.

Menawi kita boten gondhelan kanthi kenceng, kita saged kentir dening ombaking panggodha lan bebaya ing inggil. Menawi ngantos kentir, kayekten badhe sirna saking gesang kita. Menawi kayekten menika sirna saking gesang kita, karayahon gesang langgeng ingkang sampun kita tampeni saking Gusti Yesus badhe sirna ugi. Menawi kayekten lan karahayon sirna saking gesang menika, kasangsaran ageng lan langgeng cumepak. Swawi tansah gondhelan kenceng ing kayektenipun Gusti Allah! [st]

“Mung sing gondhelan kenceng ing kayekten kang bakal slamet.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak