Home Sweet Home Renungan Harian 11 Juli 2018

11 July 2018

Waosan: Yokanan 7: 1-9 │ Pamuji : KPJ 357
Nats:
’Sabab dalah para sadhereke iya padha ora pracaya marang Panjenengane’’ (ayat.5)

Home sweet home kawentar minangka satunggal sesanti ingkang mratelaaken bilih griya saged dados papan ingkang nuwuhaken kabingahan. Menawi kita perang mawi basa Inggris, wonten kalih ukara ingkang ngrembag bab griya, inggih punika house lan home. Ingkang wiwitan minangka ukara kangge ukuran sacara wadhag (fisik) dene ingkang kantun ngrembag bab kahanan ing salebeting griya (sifat). Ingkang ‘’fisik’’ dados gambaran kakiyatan, dene ingkang ‘’sifat’’ dados gambaran katentreman. Iba endahipun menawi kalih perkawis punika saged dipunraosaken. Ing satengahing griya karaosaken kakiyatan lan katentreman. Menawi wonten satunggal perkawis ingkang kirang tamtu ndadosaken raos kirang sakeca ing salebeting griya.

Waosan kita nyariosaken bilih Gusti Yesus ngraosaken perkawis ingkang boten sakeca awit dene para sadherekipun sami boten pitados dhumateng Panjenenganipun. Malah miturut Injil Markus, para sanak kulawarganipun ngarani Gusti Yesus menika gerah gingsir/kurang waras! (Mrk 3:21). Iba sisahipun menawi kita ingkang ngraosaken perkawis kados mekaten. Kangge nanggepi perkawis menika Gusti Yesus boten lajeng sengit dumateng sadherekipun, ananging tansah ngupadi karukunan ing salebeting katresnan. Awit Gusti pirsa bilih para sadherekipun menika dereng pitados karana dereng wancinipun. Menawi mangke sampun dumugi wancinipun, tamtu tiyang-tiyang badhe sami pitados.

Ing swasana bulan keluarga menika, sumangga kita tansah ngupadi supados ing salebeting bale griya kita tansah kaisi kalayan katresnan. Sanadyan wonten beda pamanggih, sumangga tansah ngatingalaken karukunan supados keluwarga kita tansah binerkahan. (ADS)

‘’Endahe Saduluran Manut Rehing Pangeran’’

Renungan Harian

Renungan Harian Anak