Rabi Kang Cakep Nggresengaken Kreteg Paladosan Renungan Harian 11 Februari 2019

Waosan : Hakim – Hakim 5 : 1 – 11 | Pamuji : KPJ 3
Nats : “Nganti tumekane kowe madeg, Dhebora, dadi ibu ana ing Israel.“[ayat 7b]

Nalika penjaringan nama-nama calon sementara kangge dauran Penatua lan Diaken ing Pasamuwan, pinanggih kalih nama warganing pasamuwan ingkang statusipun suami-isteri. Panitia pemilihan Penatua lan Diaken nimbali kekalihipun supados rembagan mutusi sinten ingkang badhe nerusaken ing babagan salajengipun awit pedoman aturanipun nyebataken bilih mboten diparengaken suami-isteri dados calon tetap. Punapa ingkang dados dhasar pertimbangan kangge brayat menika anggenipun mutusi ?

Bab menika saged diwastani “gampang- gampang susah”, awit putusan menika ngetingalaken kados pundi pangertosanipun “paladosan dhateng Gusti”. Conto :“Ibu wae sing nerus dadi calon tetap, karana bapak sibuk megawe, durung bisa duwe sela kanggo peladosan gereja.” Dhasar menika limrah kemawon. Ewasemanten menawi dipunraos- raosaken punapa peladosan ing Pasamuwan menika saenipun ditindakaken dening tiyang- tiyang ingkang wekdalipun longgar kados ibu rumah tangga utawi para pensiunan? Wonten wangsulan malih mekaten, “Bapak kemawon ingkang maju, awit kula tiyang estri ingkang
pendamelanipun ing wingking “. Menawi kados mekaten, katranganipun saged panjang malih…

Dhebora madeg dados ibu ing Israel karana tiyang-tiyang jaler,-para pemimpin lan umat, sami mendel kemawon ningali kahanan mrihatosaken bangsa Israel karana panindhese Raja Yabin. Ngantos 20 tahun mboten wonten tiyang Israel ingkang wantun tetandhing nglawan Sisera, senopatinipun Raja Yabin ingkang gadhah pasukan lengkap kaliyan 900 kereta perang wesi. Lajeng punapa ingkang dipuntindakaken dening Ibunipun bangsa Israel? :

  1. Ngajak bangsa Israel tumenga(mratobat) dhateng Allah ingkang dados tuking pitulungan kang sejati.
  2. Medharaken pangandikaning Allah srana ngengetaken timbalan marang Barak minangka pemimpin ingkang kautus merangi Sisera (PH 4:6)
  3. Netepi pangandikaning Allah, mboten nglangkahi Barak ananging tetep mbombong lan sumadya ngampingi ingkang jinebadan/kautus dados pemimpin dening Allah (bdk Ibr 11:32)
  4. Ngidungaken pangandikanipun Allah kanthi gumolonging manah.[PAY]

“Gusti Allah nyawisaken, nimbali lan ngagem tyang jaler lan estri leladi nindakaken pakaryan kawilujanganipun miturut bageyanipun piyambak- piyambak”

 

Bagikan Entri Ini: