Kahanan Kados Swarga Pancaran Air Hidup 1 Mei 2024

1 May 2024

Waosan: Yesaya 65 : 17 – 25  |  Pamuji: KPJ. 151
Nats: “Ora ana kang nglakoni piala utawa tumindak ora becik ana ing sawratane gunungingSun kang suci,” mangkono pangandikane Pangeran Yehuwah.” (Ayat 25b)

Gambaran swarga punika asring dipun gambaraken papan ing pundi sedaya tiyang pitados dipun tunggilaken dening Gusti, gesang ing swasana ingkang ayem tentrem, rukun, sarta suko bingah. Mboten wonten tiyang ingkang awon lan jahat, awit sedaya tiyang ingkang wonten  swarga punika nindakaken kasaenan, ngluhuraken saha mulyakaken Gusti Allah. Sejatosnipun ngrembak bab swarga punika mboten namung kawontenan gesang sak sampunipun pejah kemawon. Swarga punika ugi saged kita raosaken ing satengah-tengahing gesang kita ing donya punika. Inggih punika kahanan ing pundi kita tansah ngraosaken tentrem rahayu salebeting gesang kita. Tentrem rahayu ing salebeting brayat, pasamuwan, ugi pasrawungan kita. Swasana swarga punika saestu dados nyata bilih kita nindakaken karsanipun Gusti, kita nresnani sesami sarta purun ngapunten kalepataning tiyang sanes dhateng kita.

Ing waosan kita dinten punika, nabi Yesaya medharaken janjinipun Gusti Allah dhateng bangsa Israel bab langit lan bumi ingkang enggal. Gusti Allah piyambak ingkang janji: badhe nuwuhaken kabingahan lan sorak-sorak ing Yerusalem (Ay. 18-19), mboten wonten malih tangisan lan pasambat (Ay. 19), manungsa kaparingan umur panjang (Ay. 20, 22). Gusti Allah ugi janji: wit anggur badhe ngedalaken woh ingkang katah (Ay. 21), tedhak turunipun para umat tansah kaberkahan (Ay. 23). Gusti Allah badhe mirengaken lan mangsuli punapa ingkang dados panyuwunanipun para umat (Ay. 24). Sedaya punika saged kelampahan awit sedaya umat tansah nindakaken kabecikan lan gesang suci wonten ngarsanipun Gusti (Ay. 25). Punika sedaya janji pemulihan saking Gusti Allah dhateng para umat ingkang mratobat.

Bilih kita gatosaken kahanan gesang kita sapunika, punapa kita saged ngraosaken kahanan gesang kados swarga? Wangsulanipun saged inggih, saged mboten. Inggih, kangge kita ingkang gesangipun setya tuhu lan mbangun turut timbalanipun Gusti. Mboten, kangge kita ingkang taksih asring padu kaliyan sesami, ewet paring pangapunten dhateng tiyang sanes, lan taksih gesang ing pepeteng. Mangga sapunika kita sami sadar, swarga punika nyata ing gesang kita, inggih punika gesang ingkang kebak welas asih, tresna, rukun, sarta tentrem rahayu. Amin. [AR].

“Gesang ingkang tentrem rahayu ing brayat lan pasamuwan punika, kados swarga ing gesang.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak