Rawuh Dadi Manungsa

Waosan : 1 Yokanan 4 : 1 – 6   |  Pamuji : KPK  284
Nats: “Sadhengah roh kang ngakoni Manawa Gusti Yesus Kristus wus rawuh dadi manungsa, iku asale saka ing Allah.” [ayat 2b]

Ing jaman nalika Kitab Suci kaserat, buku tulis, Koran, majalah, TV, HP, komputer dalasan alat media sanesipun kados ing jaman samangke taksih dereng wonten. Sedaya pawartos asring namung ngangge cara lesan kemawon. Nalika samanten wonten piwucal bilih Gusti Yesus punika sanes Kristus, ingkang ateges Gusti Yesus sanes Juruwilujeng. Piwucal kalawau ugi mratelakaken bilih Gusti Yesus mboten seda sinalib, mboten wungu malih  lan sanes-sanesipun ingkang intisarinipun benten kaliyan piwucalipun Injil. Miturut Yokanan, piwucal ingkang sulaya kaliyan pawartos Injil punika pinangkanipun sanes saking Roh Suci.

Dhumateng umat kagunganipun Gusti, Rasul Yokanan paring pitedah bilih mboten sedaya piwucal karohanen punika asalipun saking Allah. Mboten sedaya pawartos bab Gusti Yesus punika pinangkanipun saking Roh Suci. Kados ingkang kaserat ing inggil, wonten piwucal-piwucal ingkang lepat. Pramila saben piwucal punika kedah langkung rumiyin dipun uji  punapa saking Roh Suci utawi roh iblis. Menawi piwucal punika ngakeni bilih Gusti Yesus punika Kristus (Juruwilujeng), Allah ingkang manjalma dados manungsa, seda sinalib lan wungu malih, ateges pinangkanipun saking Roh Suci.

Ing jaman samangke ugi kathah sanget piwucal ing TV, Buku, Koran, Majalah, Internet lan media sanesipun ingkang ketingalipun sae, nanging sulaya kaliyan pawartos Injilipun Gusti Yesus Kristus. Gusti kita Yesus Kristus punika inggih Allah Pribadi (Yokanan 1:1), ingkang rawuh dados manungsa sejati, seda sinalib lan wungu malih nyampurnakaken pakaryanIPUN minangka Juruwilujengipun manungsa. Gusti Yesus mboten namung paring piwucal, nanging nindakaken piwucalipun pribadi kanthi sampurna. Mboten wonten malih Juruwilujeng sanes ingkang saged paring kawilujengan kangge manungsa kejawi Gusti Yesus pribadi. Sampun ngantos kita gampil nggumun nyumerepi warni-warni piwucal ing jaman modern punika, awit juruwilujeng sejati kangge kita namung satunggal, inggih punika Yesus Kristus. [DLS]

Roh Allah nunggil ing tiyang pitados lan langkung kiyat tinimbang roh setan

 

Bagikan Entri Ini: