Pusaka Sabda

6 February 2017

Waosan : Jabur (Mazmur) 119 : 105 – 112 | Pamuji : KPK 6
Nats: “Dhawuh pepenget Paduka menika dados pusaka kawula salami-laminipun…”[ ayat 111a]

Pusaka pancen saged kagem nyerang mengsah. Nanging tujuan baku saking perlunipun pusaka nggih menika kagem ngreksa utawi membela kaslametaning dhiri saking serangan, bebaya utawi panggodha. Supados pusaka saged kaginakaken sawanci-wanci wonten serangan ingkang ngancam dhiri, pusaka kedah kacepeng ing asta saben wegdal. Pusaka (gaman) ugi kaginakaken kangge mbabadi gegrumbulan ingkang ngalang-ngalangi lampah. Supados boten mbilaeni dhiri lan saged nangkis serangan, tiyang kedah saged ngginakaken pusakanipun kanthi leres lan kacepeng kanthi bakuh.

Juru masmur nggambaraken dhawuh pepengetipun Gusti Allah menika kados pusaka. Menawi mekaten, dhawuh pepengetipun Gusti Allah menika wigatos sanget kagem ngreksa gesang lan mbelani keslametanipun saking maneka warni serangan, bebaya lan panggodha. Kados dene Gusti Yesus anggenipun nelukaken panggodanipun Iblis, Panjenenganipun ngagem pusaka dhawuhipun Allah (Mat. 4). Panggoda ingkang nyerang dhateng kita selaku tiyang pitados mesthi lelawanan kaliyan karsanipun Allah. Panggodha ingkang nyerang kita menika saged mejahi gesanging iman kita. Dhawuhipun Gusti Allah ugi saged kangge mbabadi gegrumbulan utawi ruwet-rentenging gesang temah dados sumilak padhang. Tiyang ingkang migunakaken pusaka sabdanipun Allah mesthi badhe manggihaken pepadhang saking lebeting pergumulan hidup.
Ngengeti kathahing panggodha ingkang nempuh gesang kita sarta gegrumbulaning (pergumulan) gesang, pramila kita perlu:

  1. Remen kanthi ajeg maos lan nggegilut dhawuh sabdanipun Gusti Allah wonten gesang kita saben dinten.
  2. Tansah nyepengi dhawuhipun Gusti Allah, tegesipun tansah ngenget-enget dhawuh-dhawuh sabdanipun Allah ing sauruting lampah gesang kita.
  3. Migunakaken kanthi prigel (mangertos kanthi sayektos) migunakaken dhawuh sabdanipun Allah.

Kanthi mekaten sumilak padhang lampahing gesang kita, saha sakathahing panggoda sami teluk. [st]

“Dhawuh sabdane Allah iku pusaka kang paling ampuh.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak