Pituwase Wong Kang Netepi Angger-angger

Waosan : Wulang Bebasan (Amsal) 28 : 3 – 10 | Pamuji : KPK 56 : 1, 3
Nats: “Sapa kang netepi angger-angger iku anak pinter…” [ayat 7a]

Wonten tetembungan: “Peraturan dibuat untuk dilanggar.” Semunipun tetembungan menika cengkah kaliyan tujuwanipun damel peraturan utawi wewaler utawi angger-angger. Awit wewaler menika dipun damel supados pigesanganipun manungsa sangsaya sae, tata, tertib lan tentrem. Nanging kasunyatanipun boten mekaten. Kathahing peraturan malah njalari kathahing panerak (pelanggaran). Awit swaunipun boten mangertos menawi menika lepat. Sareng wonten peraturan nembe mangertos menawi menika lepat, nerak wewaler.

Waosan kita dinten menika paring piwulang kados pundi tiyang ingkang netepi angger-anggeripun Gusti lan tiyang ingkang nerak angger-anggeripun Gusti. Gusti paring kamardikan (kebebasan) dhateng manungsa pundi ingkang dipun pilih, netepi menapa nerak angger-angger.

Tiyang ingkang netepi angger-angger menika: -> tiyang ingkang nglawan dhateng tiyang duraka, -> tiyang ingkang pinter, -> tiyang ingkang angsal warisan kabegjan, -> tiyang ingkang mangertos samukawis prekawis.

Dene tiyang ingkang nerak angger-angger menika: -> tiyang ingkang ngalem dhateng tiyang duraka, -> ingkang pandonganipun kawastanan nistha, -> badhe kecemplung ing luwengipun piyambak, -> tiyang ingkang bodho.

Ing kasunyataning gesang, tiyang ingkang netepi angger-angger, tetela ing pratingkahipun ingkang: => boten nindhes tiyang sekeng, => boten apengawak dados tiyang awon, => tansah awatak resik, sanadyan miskin, => nyingkiri watak culika, nadyan sugih, => boten nganakaken utawi bathekaken barang darbekipun, => boten nasaraken tiyang jujur dhateng margi ingkang awon.

Patraping gesang ingkang mekaten menika dados wujud kababaring raos sokur kita dhumateng Gusti, karana Gusti Yesus sampun netepi angger-angger kangge kita. Kita sampun kaluwaran saking tuntutaning angger-angger, kalebetaken dhateng rehing sih rahmat wonten ing Sang Kristus. [SS]

“Wong pinter ora mesthi manut angger-angger. Ning wong manut angger-angger iku pinter.”

 

Bagikan Entri Ini: