Pemimpin Sing Dipimpin

6 October 2016

Waosan : 2 Para Raja 18 : 1 – 8, 28 – 36 | Pamuji : KPK 134 : 1, 3
Nats: “Sang Prabu rumaket marang Pangeran Yehuwah, ora mengeng anggone ngetut wingking Panjenengane lan tansah netepi pepakone Yehuwah kang wus kaparingake marang Nabi Musa!” [ayat 6]

Wonten satunggal seratan ingkang nyebataken, kados pundi kahanan rakyat, mekaten ugi kawontenan pimpinanipun. menawi rakyat punika adem ayem, pimpinanipun remen lan mujudaken swasana lampahing pamarintahanipun. Menawi pimpinanipun kesed, tamtu kawontenan rakyat ugi semrawut.

Sedaya peranganing gesang punika mbetahaken pemimpin. Ing lampah gesang rumah tangga, perusahaan, organisasi kemasyarakatan, club olah raga, ugi greja. Pancen greja kita punika greja gerakan warga, nanging pemimpin tetep dados perangan ingkang penting kangge mengkoordinir tatananing greja.

Hizkia, raja ingkang patut kita tuladhani:

  1. Dados raja ing yuswa selawe taun.
  2. Pamarintahanipun lumampah sangalikur taun.
  3. Mboten wonten ratu sadereng lan sasampunipun ingkang ngungkuli Hizkia.
  4. Rakyatipun sami wanuh kaliyan piyambakipun.

Tamtu punika lampah pamarintahan ingkang kaidhamaken dening tiyang kathah. Nanging pamarintahanipun Hizkia mboten tanpa pepalangipun. Bangsa Filisti, pamujan para brahala, punika conto alit saking sakathahing pepalang ing sakiwa tengenipun.

Nadyan ngrumaosi dados ratu, nanging Hiskia taksih mbetahaken Ratu, pemimpin ingkang taksih mbetahaken pimpinan. Piyambakipun ngrumaosi bilih dados pangarep punika kathah pacobenipun. Mila ing lampah gesangipun Hizkia rumaket kaliyan Gusti Allah kanthi ngestokaken dhawuhipun ugi wonten ing tata pamarintah ingkang dipun cepeng.

Tumindakipun Hiskia saged kita trepaken ing lampah gesang kita minangka pemimpin (ing brayat, greja, pamarintahan, organisasi dll). Sapunika kathah pemimpin ingkang ruamos ngerti, pinter, bener karana rumaos ing pucuking pimpinan. Kanthi wewaton “pemimpin taksih mbetahaken pimpinan”, kita mboten badhe owel dipun kritik, purun sinau lan mengevaluasi dhiri. [PKS]

“Dhuh Roh Suci, mugi tansah mimpin kawula!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak