Pawartos Yektos

14 November 2016

Waosan : 2 Petrus 1 : 16 – 21 | Pamuji : KPK 192
Nats: “… Saiba beciké menawa kowé uga padha nggatèkaké pawarta kuwi, sebab pawarta mau kaya lampu sing sumunar madhangi panggonan sing peteng nganti tumekané ésuk, lan kaya cahyaning lintang panjer ésuk kang sumunar ana ing atimu.” [ayat 19b]

Boten sekedhik pawartos utawi kabar ingkang kita pireng utawi kita waos jebul boten leres. Pawartos menika boten leres karana ingkang nyebaraken pawartos menika sanes tiyang ingkang ngalami utawi nyipati (ningali) piyambak lelampahan ingkang dipun wartosaken. Pawartos ingkang mekaten menika gampil ndamel bingung, sisah, kecelik utawi malah nasaraken. Pramila pawartos utawi kabar ingkang mekaten menika boten prelu dipun gatosaken.

Pawartos ingkang dipun sebaraken dening Petrus ing seratipun menika sanes kabar ingkang boten leres, sanes kabar burung. Pawartos ingkang dipun kabaraken dening Petrus menika pawartos ingkang yektos, inggih menika pawartos bab Gusti Yesus Kristus. Yektosing pawartos menika ingkang dipun tandhesaken dening Petrus. Karana, Petrus nyipati utawi ngalami piyambak lelampahan ingkang dipun kabaraken menika. Pawartosipun Petrus menika sanes kabar “jarene…”. Contonipun, nalika Gusti Yesus kaluhuraken ing inggiling redi, Petrus ningali piyambak. Petrus mireng piyambak nalika wonten swanten saking swarga ing ngandika: “Iki PutraningSun kang Daktresnani, kang gawe renaning atiKu” (ay. 17). Pramila, kadhawuhaken saiba saenipun menawi pawartos menika dipun gatosken dening ingkang sami mireng (19).

Kita sami mireng pawartos bab Gusti Yesus, bab katresnan, pakaryan, pangwasa lan karsanipun saking tiyang ingkang nyipati piyambak, inggih menika Petrus lan para murid sanesipun. Pawartos menika ingkang saged madhangi manah. Pawartos menika ingkang saged nglejaraken penggalih kita saking momotaning gesang. Pawartos menika ingkang madhangi margining gesang kita, temah kita boten badhe kesasar. Pramila mangga kita gatosaken pawartos bab Gusti Yesus ingkang kaserat ing Kitab Suci. Menawi kita ngabaraken pawartos, mangga kita gatosaken kanthi saestu pawartosipun, supados sampun ngantos ndamel tiyang sanes bingung lan kesasar. [st]

“Kabar bener ndadekake laku pener.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak