Papan Watu

26 February 2017

Waosan : Pangentasan (Keluaran) 24 : 12 – 18 | Pamuji : KPK 94
Nats: “Sira munggaha ing gunung sowan marang ing ngarsaningSun, lan tetepa ana ing kono, nuli sira bakal Sunparingi papan watu, kang wus Sunserati angger-angger lan pepakon, supaya sira wulangna marang wong-wong iku.” [ayat 12]

Gunung Horeb ing Sinai dipun pitadosi minangka papan ing pundi Nabi Musa nampi Pepaken Sedasa saking Gusti Allah. Mlampah manginggil mbetahaken wekdal watawis 2 jam. Inggilipun gunung punika 2.285 meter sainggilipun segara. Menawi sampun dumugi ing inggil, kita badhe manggihaken Gereja Ortodoks ingkang korinipun madhep ngilen. Tiyang Ortodoks ing ngrika nggadhahi kapitadosan bilih sawanci-wanci Gusti rawuh mesthi saking wetan. Karana kapitadosan ingkang makaten, tiyang prayogi mangabekti madhep ngetan –ngajengaken rawuhipun Gusti. Tiyang ingkang tilar donya ugi dipun sarekaken madhep ngetan, supados sawanci-wanci Gusti rawuh saged enggal mapag, awit Gusti punika Gustinipun tiyang gesang lan tiyang pejah.

Pepaken sedasa punika angger-angger ingkang utami kangge gesangipun umat Israel. Angger-angger punika suci, sampurna, lan dipun paringaken dening Gusti kanthi cara ingkang mboten gampil. Waosan kita mratelakaken kados pundi Gusti nimbali Musa lan pinten dinten dangunipun Musa kedah minggah ing gunung Horeb supados nampi angger-angger Pepaken Sedasa. Saking pepaken punika manungsa saged nyumerepi kadospundi caranipun supados manungsa saged wilujeng lan mlebet swarga. Kangge tiyang Israel, angger-angger punika mboten namung suci nanging ugi sekti. Inggih awit kasucen lan kasektenipun, lajeng angger-angger kalawau kapapanaken ing papan ingkang ugi dipun sucekaken.

Sejatosipun, anggenipun Gusti paring angger-angger punika supados tiyang Israel nyumerepi piwucalipun Gusti. Tiyang ingkang pitados dhumateng Allah mesthi badhe nampi piwucal bab kuwajibaning gesangipun. Manungsa punika pancen utusanipun Gusti kangge ngolah lan ngreksa sedaya titahIPUN. Inggih awit timbalan ingkang luhur punika lajeng manungsa kedah kagulawenthah kanthi estu. Angger-angger sedasa ingkang minangka piwucalipun Gusti punika mratelakaken dhumateng kita bilih Allah sengaja mulyakaken manungsa kanthi paring tanggeljawab ingkang luhur. [DLS]

Papan watu dados pasemoning katresnanipun Allah ingkang suci dhateng manungsa.

Renungan Harian

Renungan Harian Anak