Ngemudheni Diri Pancaran Air Hidup 29 Juli 2021

Waosan: 1 Korinta 11 : 17 – 22 | Pamuji: KPJ. 188: 1
Nats:
“Sabab nalikane padha kembul mangan iku, saben wong ndhisiki njupuk pangane dhewe, satemah kang siji kaluwen, sijine mendem.” (Ayat 21).

 – Wingi aku rada nggumun.

– Ana apa?

– Pas rapat Pak Drembo pesen yen dhe’e njaluk dibungkuske lawuh sing kanggo konsumsi rapat.

– Kok iso ya, kamangka Bu Drembo rak pinter masak uga wong sugih.

– Iku dudu soal sugih apadene pinter masak, nanging soal mental!

Wicantenan ing nginggil ngemutaken kula nalika dipun takeni sedherek, “Sapa sing seneng banget duren karo sing ora patek seneng (nanging doyan), yen ning ngarepe akeh banget duren, ing jangka 15 menit, sapa sing luwih akeh mangane?” Enggal-enggal kula wangsuli, “Sing seneng duren.” Nyatanipun wangsulan kula lepat. Wangsulanipun, “Yen pancen seneng duren tenan ora bakal kesusu, nanging dimatke temen, mangane sithik-sithik. Kaya wong seneng kopi, disruput ora diglegeg!” Lajeng kula matur, “Lha kok ana wong sing mangan duren cepet-cepet?” “Oh, kuwi marga nepsu/ nggragas, wedi dientekke kancane!” wangsulanipun.

Patunggilan asring risak amargi wonten sawetawis sedherek ingkang boten saged ngendhalekaken nepsunipun. Kadosdene patunggilan ingkang kacariyosaken ing waosan kita punika, “Sabab nalikane padha kembul mangan iku, saben wong ndhisiki njupuk pangane dhewe, satemah kang siji kaluwen, sijine mendem.” (ayat 21). Karana punika, Rasul Paulus ngengetaken pasamuwan Korinta anggenipun nindakaken bujana suci ing satengah-tengahing pasamuwan kanthi dasar patuladhanipun Gusti Yesus nalika nindakaken bujana sinarengan kaliyan para sakabatipun.

Mila prayogi menawi kita tansah sinau ngerem nepsu lan ugi kemutan dhateng kabetahaning sesami. Mangga kita saged ngemudheni dhiri kita. Kita rak boten remen menawi patunggilan kita punika risak. Pramila ing satengah-tengahing gesang kita ing patunggilan, kita boten namung mikir kangge kabetahan kita piyambak nanging ugi purun andum berkah dhateng sesami kita. (smdjn).

 “Crah agawe bubrah, rukun agawe santosa.

 

Bagikan Entri Ini:

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •