Pamuji Kagem Gusti

Waosan : Mazmur 24 : 7 – 10 | Pamuji : KPK 31 : 1, 3
Nats: “Sang Ratuning Kamulyan iku sapa? Iku Sang Yehuwah, Gustine balatantra, Iku Sang Ratuning Kamulyan.”[ ayat 10]

Ing satunggaling dinten Gusti Allah myarsa swanten ingkang endah memuji asmanipun. Karana bingahipun Gusti Allah badhe paring berkah dhateng tiyang ingkang memuji asmanipun menika. Gusti Allah lajeng ngutus malaikatipun supados tindak dhateng tiyang ingkang memuji asmanipun menika kangge paring berkah. Malaikat menika mandhap saking swarga tumuju bumi madosi tiyang ingkang memuji asmanipun Gusti kalawau. Sareng dumugi tujuan, Malaikat menika kuciwa lan gela, kasunyatanipun sanes tiyang ingkang memuji Gusti nanging namung swanten saking kaset.

Tiyang Kristen kawastanan tiyang ingkang remen memuji Gusti. Ing kahanan bingah lan sisah tansah memuji Gusti. Pamuji wujud anggen kita ngraosaken panganthi lan pangrimatanipun Gusti. Pamuji dados paseksi gesang kita kangge nyariyosaken sedaya pakaryan lan sih katresnanipun Gusti. Kados Juru Mazmur ing waosan menika ingkang ngakeni pangwaos lan kamulyanipun Gusti lumantar pamujinipun. Piyambakipun ngajak bangsa Israel sami memuji Gusti, awit Gusti Allah menika Sang Ratuning kamulyan ingkang langgeng ingkang tansah nunggil saha nulungi umatipun. Pangakenipun Juru Mazmur sarana pamuji menika saged dados tuladha kangge kita, kados pundi anggen kita memuji lan ngluhuraken Asmanipun Gusti Allah salebeting gesang.

Kita memuji Gusti boten namung nalika kebaktian kemawon. Pamuji dhateng Gusti, kita tindakaken saben wegdal. Srana memuji Gusti, kita pinaringan kakiyatan, panglipuran, kabingahan lan kaayeman salebeting gesang. Awit saking ngriku kita ngaturaken saos sokur kita dhateng Gusti Allah lumantar pamuji kita. Pepujian ingkang medal saking salebeting manah ndadosaken kita celak lan rumaket dhateng Gusti. Kita boten ngraosaken ajrih ngadhepi gesang, karana pamuji kita ndadosaken kita mangertos sedaya pakaryan lan sih katresnanipun Allah dhateng kita. Pramila sampun ngantos kita bosen memuji Gusti, nanging mangga kita sangsaya semangat lan temen memuji Gusti ing sedaya kahanan menapa kemawon. Gusti Allah tansah mberkahi kita sedaya ingkang remen memuji lan ngluhuraken asmanipun. [AR]

“Pamuji kagem Gusti wujud anggen kita ngraosaken sih rahmatipun”

 

Bagikan Entri Ini: