Pambalela ing Kulawarga

16 June 2017

Waosan : Para Rasul 7 : 35 – 43 | Pamuji : KPK 298
Nats: “Nanging leluhur kita mboten sami purun mbangun-turut dhateng Nabi Musa. Tiyang-tiyang wau sami nampik piyambakipun.” [ayat 39]

Ing salebeting kulawarga batih, padu utawi bengkerengan menika kados-kados limrah kemawon. Awit, meh saben brayat nate ngalami padu utawi bengkerengan. Padu menika kasababaken wonten pambalela saking satunggaling gegelitaning kulawarga. Pambalela menika saged katindakaken dening anak, dening semah, dening tiyang sepuh. Kedahipun utawi dipun engetaken utawi dipun dhawuhi supados nindakaken ingkang leres lan sae, nanging boten manut, malah nindakaken ingkang lepat lan awon.

Ingkang dipun wastani kulawarga menika boten namung kulawarga batih (bapak, ibu lan anak), nanging ugi kulawarga ageng. Bani Israel ugi satunggaling kulawarga ageng, nggih menika tedhak turunipun Yakub. Tedhak turunipun Yakub menika mapan lan ngrembaka ing tanah Mesir. Sareng dados ageng sanget, dados satunggaling bangsa, Bani Israel lajeng kaluwaran saking pangawulan ing tanah Mesir.

Nalika kapimpin dening Nabi Musa medal saking tanah pangawulan, ing tengahing margi jebul Bani Israel boten manut, malah nampik Nabi Musa. Bani Israel ugi meksa Imam Harun nindakaken prekawis ingkang lelawanan kaliyan karsanipun Allah, nggih menika kapurih ndamel reca sesembahan. Srana reca sesembahan menika Bani Israel kepengin wangsul malih dhateng tanah Mesir. Bani Israel mbalela dhateng Allah ingkang nggulawenthah, boten namung dhateng Nabi Musa lan Harun ingkang momong. Awit saking pambalelanipun, bangsa Israel ing tembe badhe ngalami pambucalan lan pangawulan malih ing nagri sanes, nggih menika ing tanah Babel.

Nadyan kala-kala padu utawi bengkerengan menika limrah ing salebeting kulawarga, nanging Gusti Allah boten ngersakaken pambalela ing tengahing kulawarga. Gusti ngersakaken kita mbangun kulawarga ingkang manut ing pangrehipun Gusti. Gusti Allah Rama kita ngersakaken brayat kita malah ndherek nindakaken pakaryanipun Gusti ing donya menika kangge mujudaken karaharjan lan katentreman tumrap sedaya titahipun. [st]

“Pambangun turut dadi sarat ayem tentreming kulawarga.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak