Ngrasakake Kamulyan

6 March 2017

Waosan : Ibrani 2 : 10 – 18 | Pamuji : KPK 75
Nats: “Wis samesthiné menawa Gusti Allah, kang nitahaké lan ngrumati samubarang kabèh kagem Panjenengané, uga nyampurnakaké Gusti Yésus srana kasangsaran, supaya Gusti Yésus saged nuntun putra akèh ngrasakaké kamulyané, bebarengan karo Panjenengané.” [ayat 10]

Kamulyan menika mbingahaken. Kaanggep mulya menika mbingahaken. Saged ningali tiyang sanes ngalami kamulyan ugi mbingahaken, mliginipun menawi kita nggadhahi sesambetan kaliyan tiyang menika. Contonipun, kita rumaos bingah menawi wonten sedherek kita, tiyang sepuh kita, anak kita, malah rencang kita kaanggep mulya dening tiyang kathah. Tamtu kita rumaos mongkog nggadhahi sedherek mulya mekaten menika. Malah raosipun kita ugi ndherek mulya. Kita nggadhahi Gusti ingkang mulya. Kita dados kagunganipun Gusti ingkang maha mulya.

Gusti kita Yesus Kristus pikantuk kamulyan srana anggenipun karsa ngalami kasangsaran. Panjenenganipun ngalami kasangsaran karana nindakaken pakaryanipun Allah, karana anggenipun mbangun turut dhateng karsanipun Allah. Srana pambangun turut lan kasangsaranipun Gusti Yesus ngersakaken supados kita saged ngraosaken kamulyanipun ingkang kaparingaken dening Allah ingkang maha mulya. Ingkang menika, kita prelu asring nggegilut utawi ngraos-raosaken pakaryan lan pambanguturut sarta kasangsaranipun Gusti Yesus. Srana mekaten kita saged ngraosaken kabingahan awit saking kamulyanipun Gusti Yesus.

Tamtunipun Gusti Yesus ugi ngersakaken kita, putra tebusanipun, ugi pikantuk kamulyan saking Panjenenganipun, boten namung ngraosaken kamulyanipun Gusti Yesus. Ingkang menika, kita ugi kedahipun tansah mbangun turut dhumateng Allah, sarta purun nindakaken karsa lan pakaryanipun Allah nadyan kedah ngalami sangsara. Mbokmenawi panjenengan rumaos boten pados lan boten betah kamulyan. Menika prayogi. Nanging kita prelu kamulyan sanes kangge kabingahan kita pribadi, nanging kagem kabingahanipun tiyang sanes, ugi kagem kabingahanipun Gusti piyambak. Dados, prayogi kita kanthi tulus mbangun turut dhumateng Gusti lan nindakaken karsa lan pakaryanipun. [st]

Mbudidayaa kamulyan supaya uripmu dadi kabungahaning wong liya!

Renungan Harian

Renungan Harian Anak