Ngedum Barang Darbe

Waosan : Lukas 18 : 18 – 30 | Pamuji : KPK 137
Nats: “Bareng wong mau krungu pangandika iku, banjur sedih, amarga sugih banget.” [ayat 23]

Bill Gates kalebet salah satunggiling tiyang paling sugih ing ndonya punika. Miturut www.biografiku.com anggenipun nyambut damel saged ngasilaken US$250 (Rp. 3.250.000,-) saben detik, utawi watawis US$20 juta sedintenipun lan US$7,8 milyar saben tahun! Majalah Forbes nyathet, ing tahun 2016, barang darbekipun Bill Gates US$ 79,2 miliar (Rp. 1.099,7 Triliun). Senadyan sugih donya brana, Bill Gates kesuwur dados tiyang ingkang dermawan, remen ngedum barang darbekipun dhateng tiyang sanes. Kabukten kathah barang darbekipun dipun sumbangaken wonten ing yayasan sosial, ingkang dipun urusi sesarengan semahipun. Menawi dipun etang, Bill Gates sampun nyumbangken USD 30 miliar utawi watawis Rp 360 triliun.

Kados ing waosan kita dinten punika, Gusti Yesus dhawuh supados tiyang ingkang sugih kersaa ngedum barang darbekipun dhateng tiyang sanes, supados saged pikantuk gesang langgeng lan mlebet Kratoning Allah. Nanging kados kacariyosaken, tiyang ingkang sugih sanget sedih. Tiyang wau boten kersa ngedum barang darbekipun dhateng tiyang miskin. Mbokmenawi ajrih barang darbekipun telas. Mila saking punika Gusti Yesus dhawuh menawi tiyang sugih bandha ewet melebet Kratoning Allah, langkung gampil unta nlusup wonten ing bolonganipun dom.

Tiyang ingkang kados pundi ta kita punika? Sugih utawi miskin? Perkawis ingkang saged kita sinaoni saking waosan kita, inggih punika kersaa andum barang darbek dhateng tiyang sanes. Punapa kita kedah ngrantos sugih rumiyin kados Bill Gates? Tamtunipun boten. Senaosa kita sanes tiyang sugih, boten ateges kita boten saged andum barang darbe. Perkawis punika saged kita lampahi, miturut kekiyatan kita. Ingkang wigatos kita gadhah manah ingkang perduli dhateng tiyang ingkang mbetahaken pitulungan. Amin. [SWT]

“Sagunging kadonyan dados srananing mbabarken tresna.”

 

Bagikan Entri Ini: