Nganti-anti Kanthi Sabar Manteb

30 August 2016

Waosan : Wahyu 3 : 7 – 13 | Pamuji : KPK 327
Nats: “…, supaya kalawan sabar mantep nganti-anti marang Ingsun….” [ayat 10]

Sabar, sabar, lan sabar. Tembung punika ingkang asring kita pirengaken menawi kita saweg nengga salah satunggaling sedherek utawi pejabat ingkang kita rantos, nanging mboten enggal rawuh. Punapa ingkang panjenengan lampahi ing salebeting ngrantos? Ingkang remen “on line”, mbokmenawi badhe fecebook-an, lan ugi WA-an. Ingkang mboten remen on line, sami jagongan utawi nglamun. Kita saged dhawah ing raos bosen menawi kedangon anggen kita ngrantos. Nggih mekaten ingkang badhe kita raosaken. Ngrantos karawuhan ingkang sampun cetha wegdal lan jadwalipun kemawon bosen, punapa malih karawuhanipun Gusti Yesus kaping kalih ingkang mboten tamtu wegdalipun, punapa ingkang kita raosaken?

Gusti Yesus badhe rawuh ingkang kaping kalih. Para pandherekipun dipun engetaken supados kita sabar mantep ngrantos rawuhipun Gusti. Ing ayat 10 dipun serat: “…,supaya kalawan sabar mantep nganti-anti marang Ingsun….” Ing salebeting ngrantos rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih, perkawis ingkang kedah kita lampahi mboten wonten lintunipun malih kejawi sabar mantep. Punika kados ingkang dipun lampahi dening pasamuwan ing Filadelfia. Senaosa kathah pacoben ingkang dipun raosaken, pasamuwan ing Filadelfia tetep mujudaken kesabaranipun. Perkawis ingkang kedah kita mangertosi inggih punika, ing sadangungipun kita ngrantos lan ngadhepi pacoben, Gusti mboten nate negakaken. Kados dhawuhipun: “…Ingsun iya bakal ngreksa sira…”

Anggen kita sami ngrantos rawuhipun Gusti ingkang kaping kalih, sumangga kita lampahi kanthi sabar. Tegesipun boten gampil semplah (putus asa) utawi mutung ngadhepi sakathahing pacoben. Menawi rumaos semplah lan mutung, kita badhe ginodha nindakaken perkawis ingkang boten dipun kersakaken dening Gusti Yesus. Menawi mekaten, kita boten badhe saged pinanggih kaliyan Panjenenganipun nalika rawuh. Ingkang kita pandeng namung Gusti Yesus, sanes perkawis-perkawis sanesipun. Pancen kathah pacoben ingkang kedah kita adhepi, nanging Gusti tansah ngeksa kita. [SWT]

“Sing Sabar lan Mantep, ngrantos rawuhipun Gusti Yesus”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak