Motivator

Waosan : Lelakone Para Rasul 5 : 19 – 27 | Pujian: KPK 153
Nats: “Padha menyanga padaleman Suci, ngadega lan nggelarna sakehe pangandikaning urip iku marang wong akeh!” [ayat 20]

Nick Vujicic, lair wonten ing kitha Melbourne-Australia nalika tahun 1982. Piyambakipun kalairaken cacat, boten gadhah tangan lan suku krana penyakit Tetra-amelia, salah satunggaling penyakit ingkang langka. Kahanan punika ndadosaken Nick boten saged tumbuh kados lare-lare sanesipun. Tiyang sepuhipun sawetawis wekdal rumaos sedhih manahipun, nanging nalika mirsani Nick ingkang lucu tiyang sepuhipun boten kedlarung-dlarung ing raos sedhih.

Salajengipun Nick dipun gulawenthah kadosdene lare-lare ingkang normal fisik-ipun. Nalika piyambakipun sekolah, kathah ugi tiyang ingkang nampik lan gething dhateng Nick. Nanging katresanipun tiyang sepuh tuwin sekabatipun ndadosaken Nick tansah semangat. Nick Vujicic ingkang cacat wiwit lair, samangke sampun dados motivator ingkang kondhang. Gesangipun saged dados tuladha tumrap tiyang sanes supados boten menyerah dhateng kawontenan gesang ingkang awrat.

Waosan kita ugi nedahaken bilih kunjara punika boten saged dados pepalang tumrap pawartosan Injil. Para Rasul ingkang sami kinunjara, kaluwaraken dening malaekating Allah lan kautus nggelaraken pawartos rahayu inggih punika bab Sang Sabda kang urip, bab Gusti Yesus ingkang sampun ngluwari manungsa saking pangawulaning dosa. Tegesipun boten wonten panguwaos ing bumi punika ingkang saged dados pepalang anggenipun Gusti Allah badhe nggelaraken kawilujengan. Sih kasetyanipun Allah dhateng para umat kekasihipun saestu nyata, utaminipun dhateng tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus minangka juru wilujengipun (Yok 3:15).

Emanipun, samangke taksih kathah tiyang ingkang kinunjara wonten ing gesangipun, krana pepenginan bab kadonyan lan boten saged uwal piyambak. Kadosdene Para Rasul ingkang kaluwaran saking pakunjaran, kita ugi badhe kaluwaran nalika kita pasrah lan setya tuhu dhateng Gusti Allah lan purun martosaken kawilujengan sejati lumantar pangurbananipun Sang Kristus.[DK]

“Gesang kula dados kidung sumaos mring Pangeran.”

 

Bagikan Entri Ini: