Mandeng Kasaenani-Pun

14 September 2017

Waosan : Wilangan 21:4-9  |  Pamuji: KPK 8:1
Nats:
“Nabi Musa tumuli damel rerekan ula tembaga sarta kapanjer ing cagak; wasana saben wong kang kacakot ing ula, mangka banjur mandeng marang rerekan ula tembaga iku, iku lestari urip.” (ayat 9)

Wonten ing salah satunggaling acara TV dipun tayangaken tiyang-tiyang ingkang saestu kendel njarag kewan-kewan galak ingkang gadhah wisa mbebayani, nanging wonten ingkang pejah kadosta Steve Irwin presenter Crocodile Hunter pejah dipun entup ulam pari ing seganten Great Barrier Reef Australia, Irma Bule penyanyi dangdut ingkang menyanyi kanthi damel atraksi sawer cobra lan pejah saking wisanipun. Wisa jinis sato kewan tinamtu boten saged dipun sepelekaken awit saged ndrawasi ingkang njalari tiyang pejah.

Ing waosan kalawau Gusti Allah ngagem sawer mandi kagem paring paukuman dhumateng bangsa Israel. Pranyata menawi kita nggegilut waosan ing ngajeng kanthi lebet kita badhe manggihaken dosanipun bangsa Israel inggih punika “Bangsa Israel mau ora bisa sabar maneh.” (ay. 4), Bangsa Israel “nglawan marang Gusti Allah lan Nabi Musa (ay. 5). Saking panggrundel lan kanepson punika nglairaken tembung “Kenging punapa kula kok sami Panjenengan kesahaken saking tanah Mesir? Punapa supados kula sami pejah wonten ing pasamunan mriki, ing mriki boten wonten roti lan boten wonten toya mangka kula sami bosen dhateng tetedan ingkang boten wonten raosipun punika.” (ay. 5). Tembung punika ingkang murugaken Allah gerah penggalihipun, tembung punika ngemu pangina ingkang lebet, bangsa Israel boten nate saos sokur awit pitulangipun Allah ingkang ngedab-edabi ingkang nate dipun raosaken.

Paukuman punika ingkang murugaken bangsa Israel sadhar lajeng mratobat. Pranyata Allah Mahaasih, kebak sih piwelas kersa paring pangapunten. Rerekan sawer mandi ingkang dipun panjer ing jagak sarana kasarasanipun tiyang-tiyang ingkang kacakot angger purun mandeng sawer rerekan punika.

Saking waosan kalawau kita saged methik piwucal ingkang endah :

  1. patrap gesang ngersula, nggrundel, maido, kagantosa patrap gesang ingkang kebak saos sokur;
  2. blajar mekak lathi supados menawi nampi pandadar kita boten nglepataken tiyang sanes punapa malih Gusti Allah.
  3. purun mandeng kasaenanipun Gusti lan mertobat kanthi temen. (Antok).

“Panggrundel lan pangresula nebihaken barkah.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak