Kesed lan Wegah Nindake Urip Utama

30 August 2017

Waosan : Yesaya 28:14-22 | Pamuji: KPJ 3
Nats:
“Swaramu angkuh, kandha yèn kowé wis gawé prejanjian karo pati lan wis rukunan karo donyané wong mati.” (Ayat 15)

Nalika dinten Minggu ing satunggaling dusun Kristen, Mak Yem badhe tindak greja lan nglangkungi sawetawis tiyang ingkang jagongan ing pinggir margi, aturipun, “permisi, ndherek langkung mas, pak…amit nuwun sewu. Sawetawis tiyang lajeng mangsuli, ”Monggo”. Ugi wonten ingkang wicanten, ”dhuh sregepe muride Gusti Yesus iki, ya ngono ben diberkahi rejeki akeh”….lan sawetawis gumujeng… Mrihatosaken sanget kedadosan menika awit ingkang mangsuli aturipun Mak Yem menika nggih warga pasamuwan, bedanipun tiyang-tiyang menika menawi dhateng greja nalika riyadin kemawon.

Pengalaman Mak Yem menika ugi dipun alami dening Sono, satunggaling Majelis Wiranem ingkang nembe kalantik taun kapengker. Karana rumaos enggal lan kirang wawasanipun lajeng ngupaya sinau ndherek PTWG mekaten ugi sarana latihan piyambakipun nyobi mimpin PA wonten satunggaling kebaktian patuwen brayat. Nalika rampung kebaktian lan PA menika wonten sawetawis tiyang mungel, “ngalah-ngalahi pendeta wae”.  Begjanipun Sono mboten lajeng mutung-semplah, piyambakipun tetep semangat anggenipun lelados ing pasamuwan.

Pamoyok menika ndadosaken perkawis suci lan sinengker katingal biasa malah kaasoraken. Mboten karana kirang pangertosan, ananging tetembunganipun ndadosaken boten wonten nilai etis babar pindah. Conto: sengkeran Bujana suci kaping 4 wonten GKJW dipun wastani rekadaya gereja “ben pisungsunge bujana okeh”. Menika guyonan boten maton lan nilar tata krama.

Wonten ing kitab Jabur 1:1, tiyang mursid menika kedah nebihi 3 perkawis: “pangangene tiyang duraka”, “dalane tiyang dosa”, “pajagongane tiyang memoyok”. Raja Suleman wonten ing kitab Wulang Bebasan langkung kathah nyupatani tiyang memoyok katimbang tiyang dosa, karana menawi tiyang dosa dipun engetaken, kawelehaken, kajlentrehaken lepatipun saged nggetuni, nelangsani tumindakipun. Menawi tiyang memoyok, sinis, angkuh, keminter nalika kawelehaken namung gumujeng, ingkang melehaken dipun wirangaken lan dipun sengiti. Kawusana angkuhing manahipun ndadosaken piyambakipun tebih saking pamratobat. [yusak]

“Pamoyok kuwi kaya tameng dilengani, lunyu ora katembus panah suci.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak