Kebangeten

Waosan : Lukas 20 : 45 – 21 : 4 | Pamuji : KPK 85 : 2
Nats: “Wong-wong iki padha ngrampas omahé randha-randha, banjur mamèraké kamursidané srana ndedonga nganti suwé banget. Wong-wong mau mesthi bakal diukum luwih déning abot.” [nats 20 : 47]

Saben-saben wonten bencana ageng ing negari kita, kadosta banjir, gunung bledhos, lsp, kathah tiyang ingkang ngintunaken bantuan. Tamtu sedaya bantuan menika kaaturaken kanthi sukalila, boten srana kepeksa. Nanging sareng sedaya bantuan menika sampun ngempal, wonten kemawon tiyang ingkang “nggege mangsa”. Tegesipun, kanthi sesidheman “ngrampas” bantuan menika kangge kaperluan utawi malah kasenenganing pribadinipun sawatawis tiyang ingkang ngurusi bantuan menika. Kita ingkang mireng kabar ingkang mekaten menika, lajeng semanta “kok ya tega temen njupuk jatahe wong sangsara kanggo kasenenganing pribadi?”

Lah mekaten ingkang ketingalipun ingkang katedahaken ing waosan kita dinten menika. Para randha menika kagolong tiyang ingkang saweg nandhang rekaosing gesang. Pisungsungipun para randha menika kasaosaken kanthi lila legawaning manah, temah ingalembana dening Gusti Yesus. Para randha ingkang rekaos gesangipun lan sukalila pisungsungipun menika, griyanipun malah dipun rampas dening para ahli Toret. Mirsa tumindakipun para ahli Toret menika, semunipun Gusti Yesus dados duka. Pramila lajeng dhawuh: “Padha diawas karo para ahli Toret.”

Tumindak kados ingkang dipun lampahi dening para ahli Toret menika pancen kebangeten, awit tega ngrampas gadhahanipun tiyang rekaos lan miskin. Kamangka para randha menika setya lan lila ing lampahing pangibadah. Gusti Yesus babar pisan boten karenan dhateng patrapipun para ahli Toret menika. Pramila Panjenenganipun pitungkas dhateng dhateng para sekabat supados tansah diawas, boten namung dhateng patrapipun para ahli Toret kalawau, nanging ugi supados sampun ngantos ketularan patrap ingkang awon menika.

Pitungkasipun Gusti Yesus menika ugi katujokaken dhateng kita. Sampun ngantos kita tega dhateng tiyang ingkang rekaos gesangipun, nanging kita malah sageda dados berkah tumrap tiyang rekaos lan miskin. [st]

“Gusti, sampun ngantos kawula njalari tiyang dados rekaos!”

 

Bagikan Entri Ini: