Kabenering Allah

10 March 2017

Waosan : Rum 3 : 21 – 31 | Pamuji : KPK 164
Nats: “kabeneraning Allah kang awit saka pracaya marang Gusti Yesus Kristus tumraha kabeh wong kang padha pracaya,…” [ayat 22]

Kita mangertos bilih manungsa menika pancen ajeg lepat karana kathah kekiranganipun. Ingkang sampurna namung Gusti Allah ingkang murbeng dumadi. Nanging manungsa taksih saged dipun tulungi saking kapitadosan lan pasrahipun dhumateng Gusti Allah. Menapa malih menawi piyambakipun purun nggatosaken lan nglampahi menapa ingkang dados pangandikanipun Gusti Allah ingkang kagungangan kebeneran. Lampah menapa ingkang kakersakaken dening Gusti?

Kapisan, boten ngandelaken angger-anggering toret, awit nyatanipun boten wonten tiyang ingkang saged nindakaken angger-anggering toret kanthi bener sampurna. Kebeneraning Allah boten saged saking manungsa. Kaping kalih, dipun sekseni angger-anggering toret; lampah enggal kangge sesambetan kaliyan Gusti Allah menika sanes prekawis enggal, ananging sampun dipun wedharaken ing upacara, pralambang lan wangsit-wangsit ing Kitab Prajanjian Lawas. Dados sanes lampah ingkang enggal. Kaping tiga, Kabeneraning Allah ing dalem Sang Kristus amargi saking iman. Kebenaran menika kangge saben tiyang karana pitados ing dalem Gusti Yesus Kristus. Kebeneran ilahi menika saged dipun tampeni karana kapitadosan dhateng Sang Juruwilujeng. Lan iman kapitadosan menika dados perangan ingkang langkung penting tumrap pangurbananipun Gusti Yesus ingkang salajengipun ndhatengaken pangapuntening dosa.

Kebeneraning Allah sanes pambudidayanipun manungsa, nanging sih kanugrahanipun Gusti Allah, kangge manungsa ingkang purun pitados dhateng reh lan pangurnbananipun Gusti Yesus. Pramila gesanging tiyang pitados kedah nglampahi pangandikanipun Gusti kanthi setya lan taberi mangun pangabekti dhumateng Gusti. Sanesipun menika, karana kabeneran saking Gusti ugi kangge tiyang sanes, kita kedah dados paseksi pakaryanipun Gusti. Klayan mekaten kita saestu dados rencang damelipun Gusti Allah ingkang dados sumbering kabeneran. [Bpur]

“Namung kabeneran kang sejati kang saged mitulungi rahayu manungsa.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak