Hipno Terapi

20 September 2017

Waosan: Markus 11: 20-25  |  Pujian: KPK 193
Nats:
“Mulané kowé padha Dakkandhani: Menawa kowé ndedonga nyuwun apa-apa, padha precayaa, yèn apa sing koksuwun kuwi wis diparingaké. Dadi apa waé sing koksuwun bakal ketutugan.” (ayat 24)

Hipno terapi menika terapi utawi pangobatan srana mengaktifkan (tansah nggesangaken) Otak Bawah Sadar. Otak Bawah Sadar menika wontenipun namung pracaya tanpa mangu-mangu. Dene Otak Sadar menika nggadhahi kathah tetimbangan, upaminipun menawi badhe ngombe toya peparingipun tiyang sanes kita mikir-mikir “banyu iki sehat tenan apa ora”. Menawi Otak Bawah Sadar ingkang aktif, upaminipun kita badhe lenggah ing kursi kita boten nggadhahi tetimbangan utawi pikiran “ngko gek sing tak lungguhi ana pakune”, nanging kita namung tumunten lenggah kemawon karana yakin bilih kursi menika boten nggadhahi prekawis menapa-menapa. Cekakipun, hipno terapi menika tujuanipun ngiyataken kapitadosan utawi kayakinan.

Gusti Yesus mulang para pendherekipun supados nggadhahi keyakinan ingkang kukuh tanpa mangu-mangu babar pisan. Panjenenganipun dhawuh menawi kita nyenyuwun kaanggepa panyuwun kita menika “wis diparingake”. Manah kita aningalana kasembadaning prekawis ingkang kita suwun menika. Raos lan pitakenan ing manah “ngko yen ora kasembadan piye ya?” utawi “yen ora kasembadan, aku arep…” kados mekaten menika kedah kasingkiraken babar pisan, boten angsal tuwuh. Menawi keyakinan kita kukuh kados mekaten, panyuwun kita mesthi badhe kasembadan. Ewasamanten, panyuwun kita ugi tamtu kedah selaras kaliyan karsanipun Gusti pribadi, boten sapikajeng kita piyambak.

Miturut pengalaman, nggesangaken Otak Bawah Sadar menika jebul boten gampil, asring dipun kawonaken dening Otak Sadar. Keyakinan gampil kawon kaliyan warni-warni tetimbangan nalar. Nadyan mekaten, hipno terapi utawi keyakinan ingkang kukuh bakuh menika boten mokal, saged kelampahan. Hipno terapi menika mbetahaken latihan; latihan nyingkiraken raos mangu-mangu lan kathahing tetimbangan, saha kanthi sengaja lan pambudidaya mbangkitaken keyakinan. Mangga latihan! [st]

“Keyakinan butuh latihan.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak