Waosan : Mazmur 23 : 1 – 6 | Pamuji : KPK 61 : 1, 2
Nats: “Aku diplegungake ana ing panggonan kang akeh sukete, aku digiring menyang ing banyu ing panggonan kang tentrem.” [ayat 2]

Punapa ingkang wonten ing pemanggih kita menawi kita kasuwun nyebataken satunggal tembung utawi ukara ngengingi bab greja? Greja punika gedhung? Greja punika papan pamujan? Greja punika kempalanipun para pitados? Mbokmenawi wonten ugi ingkang nerangaken greja karana ngraosaken swasananipun.

Mboten klintu menawi greja dipunwastani minangka papan pamujan, minangka papan kempalipun para pitados utawi minangka wujuding swasana. Ananging pitakenanipun: greja punika dados papan, dados pakempalan, mujudaken swasana ingkang kados pundi? Kados pundi kedahipun greja punika madeg? Greja madeg ing alam donya punika dados pirantinipun Gusti Allah nindakaken pakaryan kawilujengan lan pangluwaran tumrap sedaya tumitah. Greja dados wakilipun Gusti Allah menyapa umat ing alam donya ingkang kebak dosa. Kados dene menda ingkang dipun giring ing panggenan ingkang kathah suketipun. Menda ingkang kagiring ing panggenan ingkang wonten toya seger sarta dipuntebihaken saking piawon. Mekaten ugi kedahipun kawontenanipun greja.

Mila mangga sesarengan kita gatosaken kados pundi kawontenan greja kita? Punapa karaos singup, monoton, mboseni? Mila mangga lingkungan greja kita tata kanthi dipundamel asri, dipuntata rapi, dados papan ingkang ramah anak, ramah tumrap penyandhang disabilitas. Nata greja mboten namung tugas koster greja lho!!! Dene greja mboten perkawis bab fisik kemawon. Wonten saperangan warga ingkang mboten jenak menawi tindak greja karana swasananipun mboten ramah, sami asring adu-padudon, paduan suara dados papan nggosip (digosok makin siiippp), lsp. Pancen perkawis benten pemanggih, boten pener punika bab ingkang limrah kedadosan ugi ing greja. Ananging kawontenan punika mugi boten nyuda swasana rukun, sumanak lan nggatosaken satunggal lan satunggalipun. Swasana lingkungan greja, swasana ibadah, swasana pakempalan tamtu badhe mbiyantu kita langkung ngrasoaken rawuhipun Gusti. Kados pundi greja panjenengan? [PKS]

“Grejaku ngangeni, ora medeni.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak