Waosan : Mazmur 119 : 33 – 40 | Pamuji : KPK 167 : 1, 2
Nats: “Kawula mugi Paduka lampahaken wonten ing marginipun pepaken Paduka, awit punika ingkang kawula remeni.” [ayat 35]

Ing jaman rumiyin, tiyang ingkang kesasar ing tengahing margi, tamtu badhe tanglet dhateng tiyang sanes ingkang mangertosi alamat ingkang dipun tuju. Anggenipun tanglet saged kaping sepisan, kalih, tiga, lan kathah, ngantos cetha lan saged manggihaken alamatipun menika. Ing jaman modern samenika, tiyang ingkang pados alamat boten bingung lan kewetan malih karana sampun kathah piranti canggih kangge nulungi piyambakipun pados alamat ingkang dipun tuju ingkang naminipun Global Position System (GPS). Kanggene tiyang ingkang boten mangertos papan ingkang dipun tuju, piranti menika penting sanget. Tiyang menika kantun nyerat alamat tujuanipun, lajeng kantun nggatosaken lan ngetutaken pitedah saking GPS menika.

Kados dene GPS kalawau, angger-anggeripun Gusti menika dados pranata ingkang penting kangge gesang kita. Srana mangertos lan nindakaken angger-anggeripun Gusti, kita lumampah ing marginipun Gusti. Kita boten badhe kesasar lan cilaka nglampahi gesang kita. Karana gesang kita dipun tuntun lan dipun kanthi ing margi ingkang leres. Gusti Allah tansah paring pepadhang kangge kita, supados lampahing gesang kita tansah nindakaken kasaenan.

Juru Mazmur ing pandonganipun nyuwun dipun paringi pangertosan lan kawicaksanan kangge nindakaken menapa ingkang dados pitedah bab pranatanipun Gusti dhateng piyambakipun. Nyuwun kasagedan kangge netepi lan ngestokaken angger-anggeripun Gusti klayan gumolonging manah. Nyuwun kasetyan supados tansah lumampah ing marginipun Gusti. Nyuwun kasantosaning manah salebeting pangabekti dhateng Gusti. Juru Mazmur rumaos kangen dhateng pepaken saha angger-anggeripun Gusti.

Sinau saking Juru Mazmur ingkang rumaos kangen dhateng angger-anggeripun Gusti, kita saged nuladha bab menika. Ing lampah gesang kita, mangga kita ngestokaken angger-anggeripun Gusti. Sampun ngantos kita mlampah piyambak lan kesasar boten mangertos dhateng pundi tujuaning gesang kita. Kita nyuwun panuntun, pangertosan lan pepadhang saking Gusti Allah, supados lampahing gesang kita manggih kawilujengan. Gusti Allah tansah nunggil lan nuntun kita ing margipun. [AR]

“Margining Gusti Allah tumuju ing kawilujengan lan katentreman langgeng”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak