Gondhelan Sing Bakuh!

20 July 2017

Waosan: Ibrani 2: 1-9      |     Pamuji: KPK 126
Nats
: “Mulané kita kudu luwih kenceng enggon kita padha gondhèlan ing sakèhing kayektèn sing wis kita rungu, supaya kita aja padha kéntir.” (ay. 1)

Kathahing panggodha lan piwulang ingkang nasaraken gesanging kapitadosan ing jaman samangke saged kaibarataken kados bena ageng (banjir bandhang). Bena ageng saged nrajang menapa kemawon: tetuwuhan, wewangunan, manungsa lan sato kewan. Menapa kemawon saged kentir kabekta dening bena saking pundia kemawon lan tumuju dhateng panggenan ingkang boten cetha, dhateng sadhengah papan. Tamtu kemawon bena ageng mbebayani sanget tumrap kawilujengan lan tumataning pigesangan. Bena ageng saged murugaken pepejah utawi karisakan ageng.

Bena ageng panggodha lan piwulang nasar menika awujud pamiluting raja brana, drajat pangkat (kalenggahan), ugi tuwuh saking watak lan raos sengitipun tiyang kathah, eca lan sekecaning dhedhaharan lan unjukan ingkang gampil sanget nanging boten sehat. Panggodha lan piwulang nasar ingkang ageng tuwuh saking majenging teknologi informasi. Kathah sanget kabar-kabar lan gambar-gambar awon menapa kemawon cumawis lumantar internet. Sinten kemawon saged pikantuk sedayanipun. Prasasat boten wonten tiyang, kalebet tiyang pitados, ingkang boten katrajang bena panggodha lan piwulang nasar menika. Sinten kemawon saged keli.

Pramila saking menika, kita dipun engetaken supados kita gondhelan ingkang bakuh. Piwulang lan pakaryan sarta kamirahanipun Gusti saestu nyata yektos. Pawartos Injil kateguhaken srana lelampahanipun (pengalaman) para seksining lelakon, dipun pikukuh srana mujijat-mujijat, dipun antepaken srana pakaryan lan kawicaksanan saking Roh Suci. Yektosing piwulang, pakaryan lan kamirahanipun Gusti boten prelu diragukan. Prayogi sedayanipun dipun gondheli kanthi bakuh. Awit menawi boten mekaten kita saged keli dening bena ageng panggodha lan piwulang nasar menika. Lan menawi kita ngantos keli, karahayon kanugrahanipun Gusti ingkang sampun kita tampeni saged sirna, lan wusananipun kita namung bahde ngalami kasangsaran ageng. [st]

“Piwulang, pakaryan lan kamirahane Gusti ora ana kang luput, mula gondhelana sing bakuh.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak