Golongan lan Galangan

Waosan : Jabur (Mazmur) 1 : 1 – 6 | Pamuji : KPK 175
Nats: “…, sarta ora awor lungguh ing pajagongane wong memoyok,…” [ayat 1]

Nalika kula ngancik mangsa remaja, bapak nate dhawuh, “… ati-ati yen kekancan, awit golongan iku bisa ngalahake galangan…”. Kula padosi punapa tegesipun golongan lan galangan? Galang punika “rerakitaning balungan omah sing arep diadegake.” Lajeng, Golong punika “glundhungan gedhe”. Golongan ugi saged, gerombolan. Ateges, punapa ingkang sampun karancang, katata, kajejegaken kangge masa depan utawi kekarepan saged kawon kaliyan golongan, gerombolan, pengaruh awon. Prelu kita galih, punapa leres menawi “golongan iku isa ngalahake galangan”?

Jabur 1 punika, nedahaken margi, margi ingkang prelu kita pilih, margi ingkang nedahaken tiyang mursid kaliyan tiyang duraka. Marginipun tiyang mursid lan duraka punika benten, saking cara lan tujuanipun, boten saged nyatunggil, kadya lisah lan toya. Karana punika tiyang kedah milih wonten jalur pundi anggenipun gesang. Ndherek marginipun tiyang mursid punika ingkang langkung utami. Cara lan tujuanipun cetha, boten cidra.

Sepisan, angger-anggeripun Gusti karaosaken sacara ajeg ing gesangipun. Asil lan tujuanipun ugi saged dipun endelaken. Gegambaran kados wit, wit ingkang subur, tinandur ing sapinggiring lepen. Menawi ta mangsanipun woh, wohipun punika mateng saestu, boten krana dipun karbit. Kosokwangsulipun milih marginipun tiyang duraka, “olehe apa?” Kejawi namung mbekta tiyang dhateng pamanggih ingkang nyasar lan karisakan, gesangipun boten dados berkah nanging musibah. Ateges, gesangipun tiyang duraka punika boten karenan ing paningalipun Gusti Allah.

Saking waosan punika, kula sangsaya mangertos menawi “golongan iku bisa ngalahake galangan”, utawi galangan saged dipun kawonaken dening galangan. Pramila sumangga kita blajar mursid ing ngarsanipun Gusti kanthi: maos Kitab Suci, nindakaken angger-anggeripun, lan mujudaken golongan inkang setya tuhu nunggil Gusti. [pong]

“Yen arep mbangun omah, mbangun kekarepan, prelu dhasar kang kuwat santosa murih raharja.”

 

Bagikan Entri Ini: