Gesang Kados Raja

20 October 2017

Waosan : Pangandharing Toret 17 : 14 – 20 | Pamuji : KPJ 340
Nats: Iku (kitab) tansah anaa ing sandhinge, sarta diwaosa ing salawase sugenge, supaya sinaua wedi-asih marang Pangeran Yehuwah, Gusti Allahe, netepi lan nglampahi angger-angger lan pranatan iki kabeh, [ayat 19]

Punapa panjenengan nate gadhah pepinginan dados Raja? Ing jaman kino para raja gadhah bandha donya ingkang kathah lan karemanipun mesthi kasembadan karana gadhah panguwaos tumrap abdi lan barang darbekipun. Dinten menika kita sinau bab Raja Israel lan punapa ingkang kedah dipun tindakaken minangka sang Nata. Gusti Allah paring dhawuh supados raja tumindak prasaja, mboten ngempalaken bandha kathah utawi sanesipun kangge karemenanipun piyambak. Gusti Allah marengaken kita ngraosaken kasenengan ing donya, ewasemanten kita sampun ngantos keli nuruti hawa nepsu. Nadyan jumeneng Raja, nanging kedah tumindak prasaja.

Punapa ingkang kedah dipun lampahi dening raja miturut dhawuhipun Allah? Raja kedah tansah maos (nyinau) angger-anggeripun Gusti saben dinten minangka tuntunan anggenipun nindakaken paprentahan ingkang adil lan laras kaliyan kersanipun Allah. Kanthi mekaten katentreman lan karaharjan saged maujud ing tengahing bangsa lan negari saha paprentahanipun badhe lestari dhateng tedhak turunipun kados prasetyanipun Allah.

Ing tataran karohanen, wontenipun paprentahan raja ing alam donya menika karana kasekengan karohanening bangsa. Menawi sadaya tiyang ing donya anggenipun tumindak kinanthenan ajrih-asih dhateng Gusti lan netepi ingkang dados prentah lan dhawuhipun, tatanan ingkang mekaten mboten dipun betahaken. Ing jaman Mesias ingkang kita antos-antos rawuhipun, paprentahanipun Gusti Allah “meraja”, lan karsanipun Allah kababar sanyata. Mboten wonten tatanan utawi manungsa ingkang ngereh lan ndadosaken sesaminipun kados batur utawi abdi. Sadaya tiyang menika mardika, saderajat lan tinimbalan leladi kagem Gusti Allah ingkang sarwa dumadi.

Tanggel jawab raja nindakaken karsanipun Allah, Sang Nata Agung Sejati, minangka wujud tandha-tandhaning paprentahanipun Gusti Allah ing bumi: katresnan, kabungahan, kaadilan, kayekten lan tentrem rahayu. Punapa manah kita sampun kados manahipun raja ing ngarsanipun Allah? [Yusak]

“Tanpa paprentahaning Allah, bumi bakal worsuh.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak