Apa ya Kuwat?

26 July 2017

Waosan: Daniel 12:1-13 |  Pamuji: KPK 170
Nats
: “….lestaria nganti tumeka ing wekasaning jaman…..” (ayat 13)

 Ing taun 2006, salah satunggaling warga Los Angeles, naminipun Dean Karnazes kasebat 50/ 50/ 50, sasampunipun ndherek  50  lomba lari marathon ing 50 negari ingkang dangunipun 50 dinten. Karnazes miwiti lomba punika ing Lewis and Clark Marathon ing St Louis tanggal 17 September, lan ngrampungaken lomba ing New York City Marathon tanggal 5 November. Karnazes ugi nate mlajeng tebihipun 217 km tanpa ngaso, ing sauruting  margi Jurang Kematian ing Gurun Majove rikala temperatur 120 °C. Salintunipun punika, piyambakipun ugi nate nglampahi perkawis ingkang sami ing Kutub Selatan rikala suhu –40 derajat celcius.

Menawi panjenengan dipun utus nglampahi kados punapa ingkang dipun lampahi Dean Karnazes, kados pundi wangsulan panjenengan? Mbokmenawi wangsulan panjenengan, “Apa ya kuwat?” Kita mbokmenawi mboten kiyat. Nanging nyatanipun Dean Karnazes saged kiyat. Punika ateges bilih Dean Karnazes kagungan kekiyataning badan ingkang ngeram-eramaken.

Anggen kita nglampahi gesang dados umatipun Gusti, kados ndherek lomba lari marathon. Nanging mboten namung 50 dinten. Perkawis punika kita lampahi sadangunipun kita gesang. Menawi Dean Karnazes ngadhepi temperatur 120 °C lan suhu -40°C, ingkang tamtunipun awrat sanget, kita ugi ngadhepi pambenganing gesang ingkang awrat ugi. Panggodhaning gesang ingkang mawarni-warni wujudipun saged ngrisak iman kapitadosan, satemah mboten saged lestantun ngantos pungkasaning jaman. Ingkang mrihatosaken malih, kathah tiyang ingkang dhawah ing kadurakan. Kathah umat kagunganipun Gusti ingkang  semplah lan nglokro ing satengahing margi, awit awratipun panggodhaning gesang. Lan selajengipun mungel, “Apa ya kuwat?”

Kita kedah kiyat. Kita kedah yakin bilih saking pitulunganing pangwasanipun Gusti kita mesthi kiyat. Inggih mekaten karsanipun Gusti dhateng umatipun. Kados dhawuh pangandikanipun Gusti dhateng Daniel, “…lestaria nganti tumeka ing wekasaning jaman..” Amin (SWT).

 “Nadyan rumpil kathah bebaya, nging tatag tan semplah ing driya.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak