Anak Sabuk Kekuwatan

Waosan : Yeremia 13:1-11  |   Pamuji: KPJ 297
Nats
: “Kaya upamané sabuk kraket ing lambungé wong, mengkono kersa-Ku supaya wong Yéhuda lan wong Israèl padha kraket karo Aku.” (ayat 11)

 Wonten ing paprangan, sabuk menika dados piranti ingkang migunani kangge njejegaken badan prajurit lan ngapit gaman. Prabu Daud mastani sabuk menika lambang kasekten/ kakiyatan (Jbr 65:6). Menawi dipun agem dening imam ing salebeting pangibadah (Pa. 28:39, 29:5) ginanipun misahaken perangan badan nginggil lan ngandhap (=asor) kangge pangenget supados nyisihaken pikiran saru anggenipun lelados. Sabuk imam dados lambang tulus katresnan paladosan. Dening nabi Yeremia, Krajan Yehuda lan Israel sinebut sabuk kraket ing Allah, artosipun dados lambang kakiyatan lan katresnanipun Gusti. Saiba cuwa penggalihipun Gusti karana bangsa Israel boten nindakaken kasetyan tumrap prajanjian suci. Lah punika andadosaken rancangan lan pakaryaning Allah anggenipun badhe mulyakaken bangsa menika kabedhal. Karana punika Allah merdi bangsa pilihanipun srana kategakaken ing kasangsaran ageng supados mratobat lan mbangun turut dhateng pangandikanipun. Pamerdi menika satunggaling wujud katresnanipun Allah.

Tiyang sepuh anggenipun nggulawentah para putranipun supados mandiri lan nindakaken kautaman menika mawi sarana kekiyatan lan katresnan. Ingkang dados perkawisipun menika pundi ingkang dipun rumiyinaken, disiplin punapa katresnan? Wonten ingkang menggalih bilih katresnan ingkang dados pambarep lan ing salebeting ketegasan/ disiplin tetep tiyang sepuh kedah tansah ngetingalaken katresnanipun dhateng anak-anak. Wonten malih ingkang menggalih “samubarang iku ana wayahe, tegese ana wektu nglairake katresnan lan ana wektu kanggo nindakake kedisiplinan/ketegasan.” Conto: nalika ngengetaken anak ingkang kepanggih dedhelikan nonton film porno mokal dikantheni ulat sumringah lan eseman, mesthine kedah tegas. Wontena urutan pambarep utawi pungkasan, katresnan kedah tansah nyumrambahi.

Ingkang dados kaprihatosan menika menawi titang sepuh anggenipun nindakaken kedisiplinan mawi cara kasar, nesoni bocah, nglairaken tembung-tembung awon. Bab menika mboten saged njalari cacat kapribadenipun tumrap anak-anak kita. [yusak]

Pamerdi menika sanes paukuman ananging wujuding katresnan tulus.

 

Bagikan Entri Ini: