Aja Dhemen Ngedumel

16 March 2017

Waosan : Pangentasan 16 : 1 – 8 | Pamuji : KPK 65 : 1, 3
Nats: “Aku iki apa ta? Dudu aku kang kokkedumeli iku, nanging Pangeran Yehuwah.”[ayat 8c]

Wonten ing Kidung Pasamuwan Kristen lami no.148 :3 wonten ukara: “Wong aurip sok wiyaen, kang ana tan narima. Takon barang kang tan ana; bas antuk, tan keduga.” Menika sipatipun manungsa ingkang boten nate nggadhahi raos cekap; duwe iki kepengin iku, duwe iku kepengin ika, lsp. Pancen manungsa: “bathuke menunung atine ngangsa-angsa”; “diparingi enak lan kepenak isih terus rumangsa kurang, isane mung ngrundel ngedumel.”

Ayat kita nedahaken pratingkahing gesang ingkang langkung remen tetedhan katimbang pangluwaran, malah katimbang gesang menika piyambak. Bangsa Israel kedah ngagem roti saking langit cundhuk kaliyan toretipun lan sampun ngantos nyimpen menapa-menapa, anjawi dinten ingkang kaping enem. Ananging Bangsa Israel boten setya (20,28). Dosanipun Bangsa Israel boten kawawas entheng dening Gusti Allah, dosanipun terus dipun ambali, kacathet, kagambaraken kadosdene woh-wohan, dados mateng lan wancinipun kaukum.

Lumantar patraping gesangipun Bangsa Israel lan menapa ingkang katindakaken, kita tampi piwulang ingkang adi tur endah:
1. Kita saged ugi boten tebih kadosdene Bangsa Israel ingkang asring langkung nengenaken tetedhan katimbang panebusing dosa, malah katimbang gesang kita piyambak. Boten preduli kados pundi caranipun ingkang penting angsal tedhan, menawi perlu nadyan nerak wewaleripun Gusti Allah boten napa-napa. Menghalalkan segala cara.
2. Bilih sejatosipun gesang kita menika tansah gumantung dhateng sih kamirahanipun Allah. Sampun ngantos nggadhahi raos pangraos bilih saged nindakaken lan pikantuk menapa kemawon. “Aku kok…..”
3. Kita kedah enget menawi kita remen ngedumel/ ngrundel ngadhepi kasunyataning gesang, sejatosipun nedahaken sikaping gesang ingkang boten ngertos matur nuwun lan saos sokur; sejatosipun ingkang kita kedumeli sanes manungsa, ananging Gusti Allah. Sikaping gesang ingkang kados mekaten menika malah nyiksa diri kita piyambak.
Sumangga kita sami sinau gesang realistis (nampi kasunyatan), sinau tansah saos sokur lan boten remen ngedumel/ngrundel. Amin.[SS]

“Wong dhemen ngedumel, dalane gampang cuthel.”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak