Tresna Sang Rama

26 May 2017

Waosan : 2 Para Raja 2 : 1 – 12 | Pamuji : KPK 70
Nats: “Anadene bareng wus padha nyabrang, Nabi Elia tumuli ngandika marang Elisa: “Kowe njaluk apa, kang bakal daktandukake marang kowe, sadurunge aku kapulung saka ing ngarepmu?” Atur wangsulane Elisa: “Kula mugi kadunungana kalih bageaning roh panjenengan.” [ayat 9]

Waosan kita ing dinten punika minangka pérangan pepisahanipun Elia -ingkang badhé kapundhut dening Gusti- kaliyan Elisa. Sampun kaping kalih, Elia dhawuh supados Elisa menika kendel kemawon, mboten sisah ngetutaken lampahipun. Mboten namung Nabi Elia kemawon ingkang ngèngetaken ananging ugi para Nabi saking Betel ugi saking Yerikho, sami ngèngetaken Elisa supados mboten sisah ngetutaken Elia. Nanging Elisa tetep kemawon anggenipun ngetut wingking Elia.

Menapa ingkang njalari Elisa punika tetep ngetut wingking sinaosa sampun dipun penging tiyang kathah malah sang guru piyambak? “Kula mugi kadunungana kalih bageaning roh panjenengan” menika ingkang dados wangsulanipun Elisa. Miturut Pangandaring Toret (Ulangan) 21: 17, “kalih bagean” menika minangka jatah putra pambarep. Saking menika kita saged ngraosaken bilih Elisa nyuwun supados dipun tampi lan dipun akeni dados anakipun Elia. Elisa menika tresna dhateng Elia kados putra dhateng ramanipun, sanes kados dene antawisipun Tuwan kaliyan Abdi. Inggih menika dhasaripun Elisa ngetutaken Elia dhateng pundi panggenan, mboten preduli nalika dipun dhawuhi kendel dening Elia piyambak lan dening para Nabi saking Betel lan Yerikho. Menika wujudipun Elisa tresna sanget dhateng Elia.

Ing jaman samangke, kita saged ningali kathah tiyang ingkang sami nilar padamelanipun, bandha donya kasugihan, jabatan, gesang ingkang sekeca lan sanesipun kangge leladi dhumateng Gusti, malah-malah mboten sekedhik ugi ingkang kanthi lila ngantos nandhang sangsara. Para tiyang menika mboten nyuwun menapa-menapa kejawi namung ngetingalaken katresnanipun dhateng Gusti lumantar mbiyantu sesami.

Lajeng kados pundi kita? Menapa mendel kemawon ningali saking katebihan utawi ndherek ugi ngetingalaken katresnan kita dhateng Sang Rama? [dawir]

“Rama, kaparingana kawula daya kangge leladi!”

Renungan Harian

Renungan Harian Anak